Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Förskrivning av Anoro

Indikation

Anoro Ellipta är avsett som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 1

Dosering

Anoro finns i styrkan 55/22 µg. Rekommenderad och maximal dos av Anoro Ellipta är en inhalation en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag. 1

Anoro Ellipta finns med i förmånssystemet med följande begränsning: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi.

En vanlig patientprofil där Anoro Ellipta kan vara lämpligt

I det kliniska studieprogrammet för Anoro Ellipta inkluderades patienter efter nedanstående kriterier. Dessa återspeglar alltså den typ av patienter som Anoro Ellipta har testats på. 2-5

Ålder: 40 år eller äldre
Lungfunktion: ≤ 70 % av förväntad FEV
1 
Rökning: ≥ 10 paketår
Nuvarande behandling: Ingen, eller inhalerad kortikosteroid (ICS) och/eller kortverkande beta2- agonist.

Symtom: mMRC-poäng ≥2 (På plan mark går jag långsammare än andra i min ålder eftersom jag blir andfådd, eller så måste jag stanna och hämta andan när jag går i min egen takt på plan mark)

Referenser

  1. Anoro produktresumé, fass.se
  2. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108:1752–1760. [PubMed]
  3. Maltais F, Singh S et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials.Ther Adv Respir Dis 2014; 8(6):169-181 [PubMed]
  4. Donohue JF, Maleki-Yazdi Mr et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD.Respir Med 2013; 107: 1538-1546. [PubMed]
  5. Decramer M, Anzueto A et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials.Lancet Respir Med 2014; 2: 472-486 [PubMed]

Anoro Ellipta är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Anoro Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, (F), ATC kod: R03AL03
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Anoro Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Det finns ingen relevant användning av Anoro Ellipta för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen KOL. Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Anoro Ellipta bör inte användas till patienter med astma eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. Anoro Ellipta är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm. Anoro Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Den mest frekvent rapporterade biverkningen av umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi. 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07/2021. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.