Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Patient identification

If your adult patient with severe refractory asthma is receiving high dose ICS and an additional maintenance treatment(s) and has a history of exacerbations, he/she may be eligible for treatment with Nucala if the asthma is of the eosinophilic phenotype. Discover how to recognise appropriate patients with severe refractory eosinophilic asthma through a routine blood test. 1

Would you recognise severe refractory eosinophilic asthma?

Severe asthma is a heterogeneous disease comprised of different phenotypes with specific clinical and pathophysiological features. 2-5‘Severe eosinophilic’ asthma refers to a type of asthma that is both severe and has an eosinophilic phenotype. 167

Before diagnosing patients with ‘severe’ asthma, physicians should ensure the patient is adhering to their current asthma medications, and that co-morbid conditions have been ruled out. 2

Do you recognise this patient?

Fictitious case study used for illustration purposes only.

Age: 50

Diagnosed with asthma: 20 years ago

Current therapy: high dose maintenance inhaled corticosteroid/long-acting beta agonist (ICS/LABA), intermittent bursts of OCS and short-acting beta agonist (SABA) as needed

GINA classification: uncontrolled Step 4

Primary clinical concern: suffering from ongoing asthma exacerbations in the past year, despite strict adherence to her treatment regimen
Blood eosinophil level: 350 cells/μL (0.35 x 109 cells/L) at presentation

FEV1 predicted: 70%

Primary lifestyle concern: fearful of future hospitalisations and worried about having to give up work due to her ongoing breathlessness

 • Frustrated that she can’t do her job properly because of her limiting symptoms
 • Continually worries about her future, particularly the thought of becoming isolated
 • Doesn’t want to become even more of a burden to friends and family

Fictitious case study used for illustration purposes only.

Identifying patients who may benefit from Nucala

When patients with severe refractory eosinophilic asthma, receiving high dose ICS and an additional maintenance treatment(s), continue to suffer from exacerbations, markers for eosinophilic inflammation may play an important role in optimising their treatment.

Given that, in this condition, increased numbers of eosinophils are associated with severe asthma exacerbations, and that there is now a targeted add-on treatment which works by blocking interleukin (IL)-5 to reduce the production and survival of eosinophils. 1A patient’s eosinophil count can form an important part of the diagnostic process. Eosinophil levels can be measured with a routine blood test.

Could your adult patients with severe refractory eosinophilic asthma be suitable for add-on treatment with Nucala?

The Nucala clinical development programme evaluated efficacy in a targeted group of patients with severe refractory eosinophilic asthma most likely to benefit from treatment, using 3 criteria: 1

1. Current therapy – high-dose OCS* plus additional controller 2

2. Exacerbation history – two or more exacerbations in the prior 12 months and/or daily OCS1

3. Blood eosinophil level – baseline blood eosinophils ≥150 cells/µL1**

** (Nt council recommendation: 4 or more exacerbations/year and >300 cells/mikrol, maintenance treatment with OCS or when OCS is not considered suitable)
ICS, inhaled corticosteroid; OCS, oral corticosteroid
*For patients 6-11 taking medium- to high-dose ICS + additional controller.
†Exacerbations defined as worsening of asthma requiring OCS and/or hospitalization and/or ED visits; for patients ≥ 12 years on maintenance OCS, exacerbations defined as at least doubling the existing maintenance dose for ≥3 days.

References:

 1. Nucala SmPC.
 2. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Resp J 2014; 43(2):343-373.
 3. Campo P, Rodríguez F, Sánchez-García S et al. Phenotypes and endotypes of uncontrolled severe asthma: new treatments. J Investig Allergol Clin Immunol 2013; 23(2):76-88.
 4. Garcia G, Taillé C, Laveneziana P et al. Anti-interleukin-5 therapy in severe asthma.
  Eur Respir Rev 2013; 22(129):251-257.
 5. Corren J.Asthma phenotypes and endotypes: an evolving paradigm for classification.Discov Med 2013; 15(83):243-249.
 6. Pavord ID, Korn S, Howarth P et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 380(9842):651-659.
 7. Ortega H, Chupp G, Bardin P et al. The role of mepolizumab in atopic and nonatopic severe asthma with persistent eosinophilia. Eur Respir J 2014; 44(1):239-241.

Go To Close Top

Nucala is a trademark of the GSK group of companies.

NUCALA (mepolizumab), 100 mg pulver till injektionsvätska, lösning, 100 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, 100 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna, 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar Rx (F), ATC kod: R03DX09

Terapeutiska indikationer: Nucala är indicerat som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter, ungdomar och barn från 6 års ålder. Nucala är avsett som tilläggsbehandling till intranasala kortikosteroider för behandling av vuxna patienter med svår CRSwNP, som inte uppnår tillräcklig sjukdomskontroll med systemiska kortikosteroider och/eller kirurgi. Nucala är avsett som tilläggsbehandling till patienter från 6 års ålder med remitterande eller refraktär eosinofil granulomatös polyangit (EGPA). Nucala är avsett som tilläggsbehandling för vuxna patienter med otillräckligt kontrollerat hypereosinofilt syndrom (HES) utan identifierbar icke-hematologisk sekundär orsak.

Ytterligare information: I kliniska studier visades effekt hos följande subpopulation: aktuell standardbehandling som minst inkluderade högdosbehandling med inhalerade kortikosteroider (ICS) plus ytterligare en underhållsbehandling, två eller fler exacerbationer under de senaste 12 månaderna eller beroende av systemiska kortikosteroider samt blodeosinofilvärde minst 150 celler/μl vid behandlingsstart eller minst 300 celler/μl under de senaste 12 månaderna

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarheten av biologiska läkemedel ska den administrerade produktens namn och batchnummer tydligt anges i patientjournalen. Mepolizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Astmarelaterade biverkningar eller exacerbationer kan förekomma under behandling. Abrupt utsättning av kortikosteroider efter behandlingsstart med mepolizumab rekommenderas ej. Akuta och fördröjda systemiska reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner (t.ex. anafylaxi, urtikaria, angioödem, hudutslag, bronkospasm, hypotoni), har förekommit efter administrering av mepolizumab. Patienter med befintliga maskinfektioner ska behandlas innan behandling med mepolizumab påbörjas. Om patienten blir infekterad under behandling med Nucala och inte svarar på maskmedel ska temporär utsättning av Nucala övervägas. Nucala har inte studerats hos patienter med organ- eller livshotande symtom av HES eller EGPA.

Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användningen av Nucala under graviditet. Administrering av Nucala till gravida kvinnor ska endast övervägas om den förväntade fördelen för modern är större än den eventuella risken för fostret.

Subventionsbegränsning: Subventioneras endast för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerade trots standardbehandling och antingen behandling med perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.

För fullständig förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén: 2022-10-11
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel 08-638 93 00, www.se.gsk.com.

För printmaterial lägg till nedanstående text
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

För digitalt material lägg till nedanstående text
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)