Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Jemperli

Jemperli

Jemperli indikasjoner:

I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)​/​MSI-H (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling. (1L)1

Monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR​/​MSI-H EC som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime. (2L)1

Alle som forskriver JEMPERLI, skal informere pasientene om pasientkortet og forklare hva de skal gjøre hvis de opplever symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Legen gir pasientkortet til hver pasient. 

   

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON /FORSIKTIGHET UTVISES VED:

Immunrelaterte bivirkninger: Immunrelaterte bivirkninger, som kan være alvorlige eller fatale, kan oppstå hos pasienter som behandles med antistoffer som blokkerer veien for det programmerte celledødprotein-1 / programmerte dødsligand 1 (PD-1/PD-L1), herunder Jemperli. Immunrelaterte bivirkninger oppstår vanligvis under behandling, men symptomer kan også dukke opp etter at behandlingen er seponert.

Pasienter skal overvåkes for symptomer og tegn på immunrelaterte bivirkninger. Kliniske kjemiske verdier skal vurderes ved baseline og regelmessig under behandling. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger skal adekvat vurdering foretas, herunder konsultering med spesialist. Se preparatomtalen kap 4.4 og kap 4.8 for ytterligere informasjon om immunrelaterte bivirkninger og håndteringen av disse, samt informasjon om øvrige bivirkninger.

Transplantasjon: Fatale og andre alvorlige komplikasjoner kan forekomme hos pasienter som mottar allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) før eller etter behandling med Jemperli. Se preparatomtalen kap 4.4.

Fertilitet, graviditet og amming: Det er en risiko forbundet med administrasjon av jemperli til kvinner i fertil alder, se preparatomtalen.

Pakninger, priser, refusjon og Nye Metoder
Reseptgruppe C
Pakning og maksimalpris: Se Felleskatalogen

Nye metoder - Jemperli er innført som monoterapi for behandling voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime. I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)​​/​​MSI-H (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling. NB! Er besluttet innført fra 15.04.2024.

Se preparatomtalen for informasjon om bivirkningshåndtering og full informasjon før forskrivning av Jemperli.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

  

Referanser:

  1. JEMPERLI (dostarlimab) Summary of Product Characteristics.

Jemperli trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2024 GSK group of companies or its licensor.