Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Jemperli 2L endometriekreft

JEMPERLI er indisert som monoterapi for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H EC som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.1

 • Refusjon

  Refusjonsberettiget bruk:

  Innført i monoterapi for behandling voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.2

 • Dosering

  Dosering

  JEMPERLI som monoterapi

  Den anbefalte dosen ved monoterapi er 500 mg dostarlimab hver 3. uke i 4 sykluser, etterfulgt av 1000 mg hver 6. uke for alle påfølgende sykluser. Doseregimet som monoterapi er vist i tabell 1.

  Tabell 1. Doseregime for JEMPERLI som monoterapi

  Jemperli Dosering

  Administrasjon av dostarlimab skal fortsette i henhold til den anbefalte planen frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet (se punkt 5.1 i preparatomtalen/SPC).1

 • Effekt

  Effekt

  GARNET: voksne pasienter med tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H EC som har hatt progresjon under eller etter behandling med platinaholdig regime.

  Effekten og sikkerheten av dostarlimab som monoterapi ble undersøkt i GARNET-studien, en multisenter, ukontrollert, parallell multippelkohort, open-label-studie. GARNET-studien omfattet utvidelseskohorter hos pasienter med tilbakevendende eller fremskredne tumorer som hadde få tilgjengelige behandlingsalternativer. I kohort A1 deltok pasienter med dMMR/MSI-H EC som hadde utviklet seg under eller etter behandling med et platinaholdig regime.

  Hovedeffektresultatets mål var objektiv responsrate (ORR) og varighet av respons (DOR) som vurdert i en sentral gjennomgang av blindede uavhengige radiologer (BICR) iht. responsvurderingskriterier i faste tumorer (RECIST) v. 1.1. Effektpopulasjonen ble definert som pasienter med målbar sykdom iht. BICR ved baseline og som hadde vært fulgt opp i minst 24 uker, eller som hadde vært fulgt opp i mindre enn 24 uker og blitt seponert som følge av bivirkninger eller sykdomsprogresjon.

  Totalt 143 pasienter med dMMR/MSI-H EC ble vurdert for effekt i GARNET-studien.

  Tabell 2 viser effektdataene for de 143 pasientene. Den samlede medianen av behandlingsvarigheten i uker var 34 (fra 2 til 220). Tjuefire prosent av forsøkspersonene som fikk en hvilken som helst mengde dostarlimab fikk behandling >102 uker (2 år).1

  Jemperli Effekt
 • Sikkerhet

  Sikkerhet

  Sikkerheten ved bruk av dostarlimab er vurdert hos 605 pasienter med EC eller andre fremskredne faste tumorer som mottok dostarlimab-monoterapi i GARNET-studien, herunder 153 pasienter med fremskreden eller tilbakevendende dMMR/MSI-H EC. Pasientene mottok doser med 500 mg hver 3. uke i 4 sykluser, etterfulgt av 1000 mg hver 6. uke for alle påfølgende sykluser.

  Hos pasienter med fremskreden eller tilbakevendende faste tumorer (N = 605) var de vanligste bivirkningene (> 10 %) anemi (28,6 %), diaré (26,0 %), kvalme (25,8 %), oppkast (19,0 %), artralgi (17,0 %), pruritus (14,2 %), utslett (13,2 %), pyreksi (12,4 %), økt aspartat aminotransferase (11,2 %) og hypotyreose (11,2 %). JEMPERLI ble permanent seponert på grunn av bivirkninger hos 38 (6,3 %) pasienter; de fleste av dem var immunrelaterte hendelser. Bivirkningene var alvorlige hos 11,2 % av pasientene; de alvorligste bivirkningene var immunrelaterte bivirkninger (se punkt 4.4 i preparatomtalen/SPC).

  Sikkerhetsprofilen til pasienter med dMMR/MSI-H EC i GARNET-studien (N=153) avvek ikke fra den generelle monoterapipopulasjonen se tabell 4 i SPC.1

   

Referanser:

 1. JEMPERLI (dostarlimab) Summary of Product Characteristics.
 2. Dostarlimab (Jemperli) - Nye metoder

Jemperli trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2024 GSK group of companies or its licensor.