Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Uppsummering av 20 års klinisk erfaret med Infanrix hexa.
Inga Posiuniene, MD Director – Area Medical Lead Vaccines, Europe region.

Se filmen (2 min, 19 sek)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-infanrix-hexa.mp4

 

Grundutbildning om meningokocker och prevention mot meningokocksjukdom. En föreläsning med Kristina Mårdberg, vetenskaplig rådgivare på GSK.

Se filmen (46 min, 52 sek)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-meningokocksjukdom-och-prevention-webinar.mp4

Bexsero och Infanrix hexa är registrerade varumärken hos GSK.

Bexsero, Rx, EF, ATC kod: J07AH09.
Injektionsvätska, Suspension. En dos (0,5 ml) innehåller: Rekombinant Neisseria meningitidis grupp B NHBA fusionsprotein 50 mikrogram, NadA protein 50 mikrogram, fHbp fusionsprotein 50 mikrogram. Yttre membranblåsor från Neisseria meningitidis 25 mikrogram grupp B stam NZ98/254 uppmätt som mängden totalt protein innehållande PorA P1.4
Indikation: Bexsero är avsett för aktiv immunisering av personer från 2 månaders ålder mot invasiv meningokocksjukdom orsakad av N. meningitidis grupp B. Varningsföreskrifter och begränsningar: Administrering ska skjutas upp vid akut svår sjukdom med feber. När det ges samtidigt med andra vacciner måste Bexsero administreras på ett separat injektionsställe. Profylaktisk användning av paracetamol minskar incidensen och svårighetsgraden på feber. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-03. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00.

Infanrix Hexa, Rx, EF. ATC kod: J07CA09.
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Difteri, tetanus, acellulärt pertussis, hepatit B, inaktiverat poliomyelit (DTPa-HBV-IPV)-komponenten är en grumlig vit suspension. Den frystorkade Haemophilus influenzae typ b (Hib)-komponenten är ett vitt pulver. Indikation: Infanrix hexa är avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn och småbarn mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis), hepatit B, polio (poliomyelit) och sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b. Varningsföreskrifter och begränsningar: Infanrix hexa bör administreras med försiktighet till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbning eftersom blödning kan uppstå efter en intramuskulär administrering till dessa personer. Ge inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-01-22. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.