Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Håndtering av bivirkninger 

Klikk her for å bestille Zejula doseringskort, eller for å avtale et møte.

 

Anbefalt monitorering

Zejula monitorering

§Posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES) er en sjelden, reversibel nevrologisk sykdom som kan oppstå med raskt utviklende symptomer, inkludert hypertensjon. I tilfeller av PRES er det anbefalt å seponere Zejula og behandle spesifikke symptomer.

Håndtering av bivirkninger

Følg tabellen og dosejuster basert på figur A.

Zejula - håndtering av bivirkninger

Tabellen er basert på preparatomtale.
*Ved trombocyttverdier ≤10x10
9/l, bør trombocyttransfusjon vurderes. Ved andre risikofaktorer for blødning, f.eks. samtidig bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, bør seponering av nevnte legemidler og/eller gi transfusjon ved høyere trombocyttverdier, vurderes.
Seponer Zejula permanent ved bekreftet diagnose på myelodysplastisk syndrom (MDS) eller akutt myelogen leukemi (AML).

Dosejustering

Dosejuster behandlingen basert på grad av bivirkning bestemt av tabellen ovenfor. De ulike nedtrappingene av dosen bestemmes av figur A:

Zejula - dosejustering

†Seponer Zejula hvis dosen må reduseres ytterligere fra 100 mg/dag.
‡Hvis bivirkninger vedvarer etter 28-dagers doseavbrudd, anbefales det å seponere Zejula.
*Beslutingsforum har godkjent at prisen baseres på 200 mg som oppstartsdose også i 2. linje.

  

Sammendrag av bivirkningsprofilen1

Bivirkninger av alle grader som forekom hos ≥ 10% av de 851 pasientene som fikk Zejula i PRIMA- (enten 200 mg eller 300 mg startdose) og NOVA-studiene var:

kvalme, anemi, trombocytopeni, fatigue, konstipasjon, oppkast, hodepine, insomni, redusert trombocyttverdi, nøytropeni, abdominalsmerter, redusert appetitt, diaré, dyspné, hypertensjon, asteni, svimmelhet, redusert nøytrofilverdi, hoste, artralgi, ryggsmerter, redusert leukocyttverdi og hetetokter. 

De vanligste alvorlige bivirkningene > 1 % (behandlingsrelaterte frekvenser) var trombocytopeni og anemi.

Kontraindikasjon
Amming

Zejula trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2023 GSK group of companies or its licensor.