Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Packshot

Go To Close Top

TRELEGY Ellipta

Den enda trippelbehandlingen mot KOL* som tas med en inhalation en gång dagligen.1

TRELEGY Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer.1

Mode of action

FF, flutikasonfuroat, ICS, inhalerad kortikosteroid, LABA, långverkande B2-agonist, LAMA, långverkande muskarinantagonist, OD, en gång dagligen, UMEC, umeklidinium, VI, vilanterol

*Förvärrade symptom eller exacerbationer i anamnesen som behandlats med antibiotika eller orala kortikosteroider under de senaste 12 månaderna.

Referenser:

  1. TRELEGY Ellipta produktresumé fass.se
  2. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671–1680.
  3. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079.
  4. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13:72–86.
  5. Riley J et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11:1873–1880.

TRELEGY Ellipta har utvecklats i samarbete med INNOVIVA Inc.

Copyright © 2017 GSK-koncernen. Anoro, Incruse, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta är registrerade varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC). Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom. 
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén produktresumén 11/11/2021. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com