Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

För vilka av mina KOL-patienter är TRELEGY Ellipta mest lämpligt?

Go to Close Top

Trelegy Ellipta

Hur påverkar KOL dina patienters liv?

På grund av förvärrade symtom kan patienter få ett begränsat socialt liv med vänner. Det kan även vara svårt att gå och handla och leka med barnbarnen.

I en databasstudie med över 63 000 patienter som stod på underhållsbehandling för KOL:* 1, 2

 • hade 43% av patienterna upplevt exacerbationer under de senaste 12 månaderna** 1, 2

i samma studie med data från över 43 000 patienter:

 • upplevde 52% av patienterna fortfarande andfåddhet 1, 2

Vilken inverkan har exacerbationer på dina patienters liv?

Symtomen gör att patienter kan gå miste om saker i livet samt löper ökad risk för exacerbationer. Hur kan vi hjälpa patienterna att förebygga försämringsperioder?

Efficacy

Hur identifierar jag en patient som är i riskzonen för en exacerbation?

Klicka här för att se en kort video!

Kan TRELEGY Ellipta hjälpa dina patienter till färre exacerbationer?

Läs mer om Trelegys effekt

Patientens behov av en enkel behandlingsrutin

Komplicerade behandlingsrutiner kan leda till missade doser, minskad följsamhet och försämrat behandlingsresultat. 9-11 Patienter kan uppleva det besvärligt att behöva använda olika inhalatorer eller ta flera doser om dagen från samma inhalator. 11, 12

 • Att använda olika inhalatorer kräver att patienterna lär sig olika inhalationstekniker av varierande komplexitet, vilket kan leda till felhantering eller inhalationsfel 11, 12
 • Flera dagliga doseringar kan minska följsamheten till behandlingen 10
Trelegy dosing

Hur kan en enkel dosering med TRELEGY Ellipta hjälpa dina patienter?

Ta reda på mer

*Patienter >40 år som får något av följande: LAMA, LABA, LAMA/LABA eller ICS/LABA 1
**Definierat som >2 exacerbationer utan sjukhusinläggning, >1 sjukhusläggningar för KOL eller båda delarna 1
En studie av verklig klinisk praxis på 55 076 patienter med KOL i USA mellan 1998 och 2006. Följsamheten mättes med användning av PDC under 12 månader efter insatt behandling 10
ICS, inhalerad kortikosteroid, LABA, långverkande β2-agonist, LAMA, långverkande muskarinantagonist, OD, en gång dagligen, PDC, proportion av omfattade dagar

Referenser:

 1. Rebordosa C et al. Pharmacoepidemiol Drug, Saf 2019; 28:126–133.
 2. Rebordosa C et al. Pharmacoepidemiol Drug, Saf 2019; 28:126–133 (supplementary information).
 3. Barnes PJ et al. Nat Rev Dis Primers 2015; doi: 10.1038/nrdp.2015.76.
 4. Donaldson G et al. Thorax 2002; 57:847–852
 5. Seemungal TA et al. Respir Med 1998; 157:1418–1422.
 6. Halpin DMG et al. Respir Med 2017; 128:85–91.
 7. Andersson F et al. Respir Med 2002; 96:700–708.
 8. Punekar YS et al. Pulm Ther 2016; 2:59–72.
 9. Bourbeau J et al. Thorax 2008; 63:831–838.
 10. Toy EL et al. Respir Med 2011; 105:435–441.
 11. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD), 2020. Available at https://goldcopd.org/gold-reports/ (Accessed November 2022).
 12. Melani AS et al. Respir Med 2011; 105:930–938.
 13. TRELEGY Ellipta produktresumé fass.se.
 14. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 196(4): 438-446.
 15. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680.

TRELEGY Ellipta har utvecklats i samarbete med INNOVIVA Inc.

Copyright © 2023 GSK-koncernen. Anoro, Incruse, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta är registrerade varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09

Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC).

Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa.

Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 13/10/2023.