Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

PRODUKTÖVERSIKT

Gå till  början  Stäng

 • Vad är TRELEGY Ellipta?

  TRELEGY Ellipta är den enda trippelbehandlingen som tas en gång dagligen, för lämpliga patienter med måttlig till svår KOL. TRELEGY Ellipta innehåller flutikasonfuroat, en inhalationskortikosteroid (ICS), umeklidinium, en långverkande muskarinantagonist (LAMA) och vilanterol, en långverkande beta2-receptoragonist (LABA). Den tas genom en daglig inhalation med Ellipta-inhalatorn.1

 • På vilken indikation förskrivs TRELEGY Ellipta?

  TRELEGY Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist..1

EFFEKT

 • Hur mycket förbättrar TRELEGY Ellipta lungfunktionen hos patienter med KOL?

  I FULFIL-studien kunde man visa att TRELEGY Ellipta OD vid vecka 24 hade medfört en signifikant större förbättring av lungfunktionen från baslinjen med 171 ml jämfört med BUD/FOR Turbuhaler BD (142 ml resp. –29 ml förändring av dal-FEV1). 95 % CI: 148, 194 ml; p<0,001). Förändring av FEV1 från baslinjen till vecka 24 var ett co-primärt effektmått.2

 • Hur förbättrar TRELEGY Ellipta livskvaliteten hos patienter med KOL?

  I FULFIL-studien kunde man visa att TRELEGY Ellipta OD vid vecka 24 hade medfört en statistiskt större förbättring av SGRQ-poäng från baslinjen jämfört med BUD/FOR Turbuhaler BD (–2,2 enheter, 95 % CI: –3,5;–1,0, p<0,001). Förändring av SGRQ-poäng från baslinjen till vecka 24 var ett co-primärt effektmått.2

 • Hur minskar TRELEGY Ellipta antalet exacerbationer hos patienter med KOL?

  I FULFIL-studien kunde man visa att TRELEGY Ellipta OD vid vecka 24 hade medfört en 35 % relativ minskning av den genomsnittliga årliga frekvensen måttliga/svåra exacerbationer jämfört med BUD/FOR Turbuhaler BD (0,22 respektive 0,34, absolut reduktion 0,12, kvot: 0,65, 95 % CI: 0,49; 0,86; p=0,002). Detta var ITT-populationen. Exacerbationsincidens vecka 24 var ett sekundärt effektmått.2

FULFIL-STUDIEN

 • Vad handlade FULFIL-studien om?

  I FULFIL-studien ville man testa effekt och säkerhet för TRELEGY Ellipta. FULFIL var en randomiserad, dubbelblind, dubbeldummy, multicenterstudie i fas III med parallella grupper, som pågick i 24 veckor och jämförde TRELEGY Ellipta OD använt med Ellipta-inhalatorn (n=911) och budesonid/formoterol (BUD/FOR) BD använt med Turbuhaler-inhalatorn (n=899).2

 • Vilket var det primära effektmåttet i FULFIL-studien?

  FULFIL hade två co-primära effektmått vecka 24 – förändring från baslinjen av dalvärdet för forcerad expiratorisk volym under en sekund (FEV1) och förändring från baslinjen av SGRQ-poäng (St George´s Respiratory Questionnaire).2

 • Vilka var inklusionskriterierna i FULFIL-studien?

  Inklusionskriterierna i FULFIL var:2

  1. Patienter med KOL med FEV1 <50 % och CAT ≥10, eller
  2. Patienter med FEV1 ≥50 % till <80 % och CAT ≥10, och antingen ≥2 måttliga exacerbationer under det senaste året eller ≥1 svår exacerbation under det senaste året
  3. Ålder ≥40 år
 • Vilka var exklusionskriterierna i FULFIL-studien?

  Patienterna exkluderades om de hade:2

  1. Aktuell astmadiagnos som orsakade deras problem
  2. Pneumoni som inte gått tillbaka inom 14 dgr efter screeningen
  3. En svår KOL-exacerbation som inte gått tillbaka inom 14 dgr efter screeningen
  4. KOL orsakad av brist på α1-antitrypsin
  5. Andra betydelsefulla andningssjukdomar eller kliniskt betydelsefulla sjukdomar
 • Förlängdes FULFIL-studien efter 24 veckor?

  Ja. Av de 1 810 patienterna som inledde FULFIL stod 430 kvar på blindad studiebehandling i upp till 52 veckor. Effekt och säkerhet analyserades till och med vecka 52.2

 • Vad är SGRQ-poäng?

  Denna poängberäkning baseras på St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ). SGRQ är en validerad sjukdomsspecifik bedömning av hälsostatus avsedd att användas vid astma och KOL. En differens på 4 enheter eller mer bedöms som kliniskt betydelsefull.3

 • Vilka var resultaten i FULFIL-studien?

  Vid vecka 24 uppfyllde TRELEGY Ellipta OD båda de co-primära effektmåtten genom att ha förbättrat lungfunktion (dal-FEV1) och hälsorelaterad livskvalitet (SGRQ) mer än BUD/FOR Turbuhaler BD.2

Läs mer

DOSERING

 • Vad är det för dos i TRELEGY Ellipta?

  TRELEGY Ellipta innehåller flutikasonfuroat (FF), en inhalationskortikosteroid (ICS), umeklidinium (UMEC), en långverkande muskarinantagonist (LAMA) och vilanterol (VI), en långverkande beta2-receptoragonist (LABA).

  Varje inhalation av TRELEGY Ellipta ger en dos om 92 mikrogram FF, 55 mikrogram UMEC och 22 mikrogram VI.1

 • Hur administreras TRELEGY Ellipta?

  TRELEGY Ellipta tas en gång dagligen i form ett pulver som inhaleras via Ellipta-inhalatorn. Ellipta-inhalatorn finns för 30 och 90 dagars förbrukning.

Se Ellipta-inhalatorn

ELLIPTA-INHALATORN

 • Vad är Ellipta-inhalatorn?

  Ellipta är en inhalator som används tillsammans med flera astma- och KOL-läkemedel från GSK, bland annat TRELEGY Ellipta och Relvar (flutikasonfuroat/vilanterol).1,4 I kliniska prövningar gjorde patienterna betydligt färre kritiska fel (som sannolikt skulle resulterat i att inget, eller minimal mängd, läkemedel nådde lungorna) vid dosering med Ellipta, jämfört med andra vanliga KOL-inhalatorer.5-7

 • Hur använder patienterna Ellipta-inhalatorn?

  Ellipta används i tre enkla steg. Skyddslocket skjuts ner, patienten andas in via munstycket i 3–4 sekunder och andas sedan ut långsamt medan locket försiktigt förs tillbaka. Inhalatorn är försedd med en räknare som visar hur många doser som finns kvar. Förpackningen ska inte öppnas förrän patienten är redo att börja använda inhalatorn.1

 • Vad finns det för fördelar med Ellipta?

  Ellipta har tagits fram för att man vill undvika några av problemen med de traditionella inhalatorerna, t.ex. dålig inhalationsteknik eller felaktigt handhavande som gör att inget, eller endast minimal mängd läkemedel, når lungorna. I kliniska prövningar gjorde patienterna signifikant färre kritiska fel när de använde Ellipta, jämfört med andra vanliga KOL-inhalatorer.5-7 I en klinisk prövning var de vanligaste skälen till att patienterna föredrog Ellipta framför sin nuvarande inhalator att den var enkel att använda, hade en ergonomisk design och en tydlig dosräknare.6

  När Ellipta används med TRELEGY Ellipta innebär det dessutom att patienterna bara behöver ta en inhalation om dagen.1

Läs mer

SÄKERHET

Referenser:

 1. TRELEGY Ellipta produktresumé fass.se.
 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 196(4): 438-446.
 3. Jones PW. COPD 2005; 2: 75-79.
 4. Relvar Ellipta produktresumé fass.se.
 5. Riley JH et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1873-80.
 6. Svesdsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13: 72.
 7. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079.

TRELEGY Ellipta har utvecklats i samarbete med INNOVIVA Inc.

Copyright © 2023 GSK-koncernen. Anoro, Incruse, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta är registrerade varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09

Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC).

Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa.

Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 13/10/2023.

 

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03AK10

Indikationer
Astma:
Relvar Ellipta är indicerad för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande beta2-agonist och inhalationssteroid) är lämpligt:

 • patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och ”vid behovs” medicinering med inhalerade kortverkande beta2-agonister.
 • patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Relvar Ellipta är indicerad för symtomatisk behandling av vuxna med KOL med ett FEV1<70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien trots regelbunden behandling med bronkdilaterande läkemedel. Relvar Ellipta är inte rekommenderat till barn och ungdomar, oavsett ålder, för behandling av KOL.
Dosering: En inhalation (92 mikrogram flutikasonfuroat + 22 mikrogram vilanterol) en gång dagligen. Vid Astma: Om patienten inte uppnår tillräcklig kontroll med Relvar Ellipta 92/22 mikrogram kan dosen ökas till 184/22 mikrogram, vilket kan ge förbättrad astmakontroll. Den högre dosen 184/22 mikrogram är inte indicerad till patienter med KOL.
Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen.
Relvar Ellipta ska inte ges samtidigt med andra långverkande beta2-adrenerga agonister eller läkemedel som innehåller långverkande beta2-adrenerga agonister.
Varningar och försiktighet: Relvar Ellipta ska inte användas för att behandla akuta astmasymtom eller akuta exacerbationer vid KOL. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 13/07/2023.
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, www.se.gsk.com