Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Trelegy Ellipta – en enkel behandling 13

Den enda trippelbehandlingen för KOL* som tas med en inhalation en gång dagligen.

TRELEGY Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist.

Prezentacja programu PowerPoint

ICS: inhalerade kortikosteroider, LABA: långverkande β2-agonist, LAMA: långverkande muskarinantagonist

För förskrivningsinformation, klicka här

Du kan känna dig trygg med att patienterna gör färre kritiska fel med Ellipta-inhalatorn jämfört med andra inhalatorer 12

Patientens inhalationsteknik måste tas med i beräkningen, eftersom inhalatorer ofta används på felaktigt sätt4 Dålig inhalationsteknik, för liten mängd avgivet läkemedel och suboptimal dosering kan göra att du inte vet hur mycket patienten har tagit och när. 9 Dålig inhalationsteknik kan faktiskt ofta vara en anledning till att KOL-symtomen inte är under kontroll4

Studier som undersöker och jämför kritiska fel* i inhalationstekniken kan bidra till kunskaperna om vilka egenskaper som är viktiga hos en KOL-inhalator. Signifikant färre patienter gjorde ett kritiskt fel när de använde Ellipta-inhalatorn, jämfört med andra vanliga KOL-inhalatorer. 1

TRELEGY Ellipta

Ellipta, Diskus och formen på respektive inhalator är registrerade varumärken som tillhör GSK-koncernen. Andra varumärken som nämns i texten tillhör respektive ägare.

*Definierat som fel som sannolikt leder till att inget, eller endast minimal mängd, läkemedel avges till lungorna. 1

TRELEGY Ellipta: En lättanvänd inhalator 12

För att använda TRELEGY Ellipta behöver KOL-patienterna bara Öppna, Andas in, Stänga 310

Prezentacja programu PowerPoint

Steg 1: Öppna För skyddslocket nedåt tills du hör ett klick. Dosräknaren räknar ner 1 dos och patienten är redo att ta en läkemedelsdos.

Steg 2: Inhalera
Andas ut. Slut läpparna kring munstycket och ta ett djupt, långsamt andetag. Håll andan i 3–4 sekunder.

Steg 3: Stäng För upp skyddslocket igen så långt det går för att skydda munstycket.

Ta reda på mer om Ellipta-inhalatorn

Klicka här för att se en video om hur man använder Ellipta

Referenser:

  1. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16079.
  2. Riley JH et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1873-80.
  3. TRELEGY Ellipta SPC, fass.se
  4. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD). © Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Används med uttryckligt godkännande från ägaren.
  5. Produktresumé för Seebri Breezhaler, 2016.
  6. Produktresumé för Spiriva HandiHaler, 2015.
  7. Produktresumé för Symbicort MDI, 2016.
  8. Produktresumé för Symbicort Turbuhaler, 2017.
  9. Pothirat C et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2015; 10: 1291-8.
  10. Bipacksedel för Trelegy Ellipta, 2017.

TRELEGY Ellipta har utvecklats i samarbete med INNOVIVA Inc.

Copyright © 2023 GSK-koncernen. Anoro, Incruse, Relvar Ellipta och Trelegy Ellipta är registrerade varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09

Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC).

Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa.

Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 13/10/2023.