Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Ellipta: en enkel och patientvänlig inhalator

Gå till Stäng Överst 

NA

Ellipta är särskilt framtagen för att vara enkel att använda.

Ellipta finns för flera olika läkemedel för underhållsbehandling1-3
Alla GSK:s läkemedel med dosering en gång om dagen administreras med hjälp av Ellipta.

Baserat på synpunkter från patienter som använde Diskus (GSK:s mest använda inhalator), utvecklade GSK Ellipta som är enkel att använda med bara tre steg – öppna, inhalera, stäng. 4

 • 95% av patienterna använde Ellipta korrekt vid första användningen 5*
 • >99% av patienterna kunde använda Ellipta korrekt efter 14 dagar 5*
 • 7 av 10 patienter föredrog Ellipta framför sin nuvarande inhalator eftersom den var lättare att hantera 6**

Se film som visar hur Ellipta fungerar från insidan.

*Poolad data från tre 12–24 veckor långa, randomiserade, dubbelblinda studier där Relvar Ellipta 92/22 µg eller flutiasonfuroat (FF) 92 µg administrerades med Ellipta pulverinhalator (N=989). 5

**Kvalitativa intervjuer genoförda i grupper av patienter I fyra fas III kliniska studier av Relvar Ellipta 92/22 µg vid KOL (N=42) och två fas III kliniska studier av Relvar Ellipta 92/22 µg och 184/22 vid astma (N=33). Inhalatorer för underhållsbehandling som användes eller tidigare använts vid KOL: HandiHaler/DISKUS/MDI/HFA; vid astma: DISKUS/MDI/HFA. 6

Praktisk användning av Ellipta

Ellipta innhåller två blisterremsor med 30 doser. 1-3Detta möjliggör kombination av två icke-kompatibla substanser.

Hur man tar en dos4

Öppna förpackningen först när inhalatorn ska användas. När folielocket är öppnat ska Ellipta användas inom sex veckor.

För att påminna dina patienter om när de ska byta ut sin medicin rekommenderar vi att man skriver ett datum sex veckor framåt från när förpackningen öppnades. Därför finns en plats på Ellipta där man kan skriva utgångsdatum.

NA

1. Öppna

 • Skjut skyddslocket neråt tills du hör ett ”klick”
 • Andas ut så lång tid som känns bekvämt medan du håller inhalatorn bort från munnen
NA

2. Inhalera

 • Sätt munstycket mellan läpparna och slut läpparna tätt runt munstycket.
 • Ta ett långt, jämnt och djupt andetag och håll andan i minst 3-4 sekunder.
NA

3. Stäng

 • Ta bort inhalatorn från din mun och andas ut sakta och försiktigt
 • För upp skyddslocket igen så långt det går för att skydda munstycket
 • Det är inte nödvändigt att rengöra munstycket, men om du ändå vill göra det så använd en torr pappershanduk
NA

Beställ ett demonstrationsexemplar av Ellipta här.

Observera: demonstrationsexemplaret av Ellipta är endast avsett för att visa patienterna hur de ska använda Ellipta. Patienterna ska inte inhalera ur demonstrationsexemplaret.

Tips till patienten:

 • Det kan hända att du varken känner smak av eller känner att du har fått i dig läkemedlet, även om du använder inhalatorn på rätt sätt
 • Skaka inte inhalatorn, blockera inte ventilen med fingrarna, andas inte ut i inhalatorn

Räkneverket räknar ner en dos i taget. Om dosräknaren inte räknar ner när du hör klickljudet kommer inhalatorn inte att avge något läkemedel. Om detta skulle hända så ska patienten ta med inhalatorn till apoteket för att få hjälp.

Enkelhet

I en undersökning genomförd bland de astmapatienter som deltog i de kliniska studierna för Ellipta, använde 95 procent av patienterna Ellipta korrekt redan vid första användningen. 5
Motsvarande siffra för KOL-patienter var 98%7

Korrekt användande av Ellipta fortsatte under studiernas gång, och patienterna behövde inte läsa instruktionerna för Ellipta efter att den demonstrerats en gång. Detta visar att Ellipta är enkel att använda, med potentiellt mindre felaktigt användande än andra inhalatorer.

Jämn dosering

Ellipta är utformad för att patienter med nedsatt lungfunktion enkelt ska få i sig korrekt dos av läkemedlet. Inhalationsprofilen på både friska försökspersoner och patienter med KOL och astma undersöktes. 8

En tillräcklig luftströmshastighet (> 43 l/min) uppnåddes med Ellipta, vilket betyder att patienter med också mycket dålig lungfunktion kan få en korrekt dos av läkemedlet. 11

Ellipta i jämförelse med andra inhalatorer

Patientpreferenser och felaktigt användande utvärderades i flera olika studier med både patienter och friska försökspersoner, för att jämföra olika inhalatorer. Dessa studier visade att Ellipta föredrogs framför nedanstående inhalatorer, samt att felaktigt användande var mindre:

 • Breezhaler 9
 • Handihaler 6
 • Spray 6
 • Diskus 6

Referenser:

 1. Relvar Produktresumé, fass.se
 2. Anoro Produktresumé, fass.se
 3. Incruse Produktresumé, fass.se
 4. Trelegy Ellipta produktresumé, fass.se
 5. Svedsater H, Jacques L et al. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler. Prim Care Respir Med 2014; 24 (14019): 1-3. [Full text]
 6. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD BMC Pulmonary Medicine 2013; 13: 72
 7. Riley J, Tabberer M, Richard N et al. Use of a new dry powder inhaler to deliver umeclidinium/vilanterol in the treatment of COPD. Eur Respir J Suppl 2013; 42(Suppl 57).
 8. Prime D et al. Effect of Disease Severity in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Inhaler-Specific Inhalation Profiles Through the ELLIPTA Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015;28:486–497
 9. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:1365-75. [Pubmed] 
 10. Hamilton M et al. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLung). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015;28:498–506.

Ellipta är ett varumärke som tillhör GSK-koncernen.

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03AK10

Indikationer

Astma: Relvar Ellipta är indicerad för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande beta2-agonist och inhalationssteroid) är lämpligt:
• patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och ”vid behovs” medicinering med inhalerade kortverkande beta2-agonister.

• patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Relvar Ellipta är indicerad för symtomatisk behandling av vuxna med KOL med ett FEV1<70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien trots regelbunden behandling med bronkdilaterande läkemedel.

Relvar Ellipta är inte rekommenderat till barn och ungdomar, oavsett ålder, för behandling av KOL.

Dosering: En inhalation (92 mikrogram flutikasonfuroat + 22 mikrogram vilanterol) en gång dagligen. Vid Astma: Om patienten inte uppnår tillräcklig kontroll med Relvar Ellipta 92/22 mikrogram kan dosen ökas till 184/22 mikrogram, vilket kan ge förbättrad astmakontroll. Den högre dosen 184/22 mikrogram är inte indicerad till patienter med KOL

Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen.
Relvar Ellipta ska inte ges samtidigt med andra långverkande beta2-adrenerga agonister eller läkemedel som innehåller
långverkande beta2-adrenerga agonister.

Varningar och försiktighet: Relvar Ellipta ska inte användas för att behandla akuta astmasymtom eller akuta exacerbationer vid KOL. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 15/08/2022.
GSK, Tel: 08-638 93 00, www.se.gsk.com

För printmaterial lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

För digitalt material lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, (F), ATC kod: R03AL03
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Anoro Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Det finns ingen relevant användning av Anoro Ellipta för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen KOL. Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Anoro Ellipta bör inte användas till patienter med astma eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. Anoro Ellipta är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm. Anoro Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Den mest frekvent rapporterade biverkningen av umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi. 

 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07/2021. GSK, Box 516, 169 29 Solna.Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Incruse Ellipta (umeklidinium), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03BB07

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Incruse Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen.

Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år, för patienter med nedsatt njurfunktion eller för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

Varningar och försiktighet:Administrering av Incruse Ellipta kan framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande.

Behandlingen ska avbrytas omedelbart om paradoxal bronkospasm uppträder och alternativ behandling ska sättas in vid behov.

Incruse Ellipta ska inte användas för lindring av akuta symtom, dvs. inte som symtomatisk behandling vid akuta episoder av bronkospasm. Incruse Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Incruse Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom. De vanligaste biverkningarna som rapporterats med Incruse Ellipta är nasofaryngit, övre luftvägsinfektion och förstoppning.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/09/2022.

GSK, tel: 08-638 93 00, se.gsk.com/

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09

Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC).

Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa.

Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 15/07/2022. GSK, Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com

För printmaterial lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

För digitalt material lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)