Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Zavedená volba v udržovací léčbě druhé linie1

První a jediná monoterapie PARP inhibitory k podání pouze jednou denně, schválená pro všechny pacientky s recidivujícím karcinomem vaječníků, které odpovídají na chemoterapii na bázi platiny1-3

NA

Přetrvávající účinnost bez ohledu na stav BRCA, která vykazuje účinnost bez ohledu na předchozí úroveň odpovědi (CR nebo PR) na chemoterapii1,4,5

NA

Dobře stanovený dlouhodobý profil bezpečnosti a snášenlivosti1,4

NA

Nastavitelná dávka podávaná jednou denně perorálně, která zachovává účinnost a umožňuje dlouhodobou léčbu1

Přípravek ZEJULA je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě dospělých pacientek s rekurentním a na léčbu platinou senzitivním high-grade serózním epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea, které odpovídají (úplná nebo částečná odpověď) na chemoterapii založenou na platině. 1

Vaše další pacientka s mutací BRCA čeká na vaši jasnou odpověď.

Zjistěte více o studii NOVA

 • Design studie

  Studie NOVA hodnotila přípravek ZEJULA u pacientek s recidivujícím karcinomem vaječníků, které odpovídají na chemoterapii na bázi platiny bez ohledu na stav BRCA4

  Studie NOVA byla plánována ve spolupráci se skupinou ENGOT, aby populace pacientek odpovídala skutečnosti.4

  Studie NOVA prospektivně a nezávisle randomizovala pacientky gBRCAm a non-gBRCAm, což činí z přípravku ZEJULA velmi důkladně zkoumaný PARP inhibitor u těchto pacientek.4

  NA NA
Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

BRCA, BReast CAncer gen; BRCAm, mutace BRCA; CR celková odpověď; gBRCAm, mutace zárodečné linie BRCA; non-gBRCAm, bez mutace gBRCA; ENGOT, evropská síť skupin pro gynekologicko-onkologická klinická hodnocení (The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups); PARP, poly(ADP-ribóza) polymeráza; PFS, přežití bez progrese; PR částečná odpověď.

Reference

 1. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
 2. Lynparza (olaparib). Souhrn údajů o přípravku. 2021
 3. Rubraca (rucaparib). Souhrn údajů o přípravku. 2021
 4. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-2164.
 5. Del Campo JM, Matulonis UA, Malander S, et al. J Clin Oncol. 2019;37(32):2968-2973.

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001