Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Reaguje-li pacientka na chemoterapii, můžete odpovědět přípravkem ZEJULA s dlouhodobou účinností1-4
NA

TÉMĚŘ

4x delší

medián PFS u pacientek s gBRCAm2

NA

VÍCE NEŽ

2x delší

medián PFS u pacientek s non-gBRCAm2

NA

76%

SNÍŽENÍ RIZIKA

u pacientek s gBRCAm a částečnou odpovědí na chemoterapii*3

Významně delší doba bez progrese bez ohledu na stav BRCA2

Téměř 4× delší medián PFS u pacientek s gBRCAm2

NA NA

Obrázek převzat z Mirza MR, et al. 2016.2

NA

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu2

HR: 0,27 (95% CI: 0,17-0,41), P < 0,001

NA

Odhad přežití bez progrese ve 24 měsících stanoven na ~4 z 10

(42 % s přípravkem ZEJULA oproti 16 % s placebem)4

Více než 2× delší medián PFS u pacientek s non-gBRCAm2

NA NA

Obrázek převzat z Mirza MR, et al. 2016.2

NA

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu2

HR: 0,45 (95% CI: 0,34-0,61), P<0,001

NA

Odhad přežití bez pogrese ve 24 měsících stanoven na ~1 z 3

(27 % s přípravkem ZEJULA oproti 12 % s placebem)4

(27% with ZEJULA vs 12% with placebo)4

Pozorována přetrvávající účinnost bez ohledu na to, zda pacientky odpověděly na léčbu platinovou chemoterapií částečně nebo úplně2,3

PFS u pacientek s gBRCAm s PR na poslední chemoterapii na bázi platiny*3

NA NA

Obrázek převzat z Del Campo JM, et al. 2019.3

NA

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu*3

HR: 0,24 (95% CI: 0,131-0,441), P < 0,0001

Přípravek ZEJULA také významně prodloužil medián PFS u pacientek s gBRCAm s kompletní odpovědí na poslední chemoterapii na bázi platiny oproti placebu (HR: 0,30; 95% CI: 0,160-0,546; P < 0,0001).*3

PFS u pacientek s non-gBRCAm s PR na poslední chemoterapii na bázi platiny*3

NA NA

Obrázek převzat z Del Campo JM, et al. 2019.*3

NA

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu*3

HR: 0,35 (95% CI: 0,230-0,532), P<0,0001

Přípravek ZEJULA také významně prodloužil medián PFS u pacientek s non-gBRCAm s kompletní odpovědí na poslední chemoterapii na bázi platiny oproti placebu (HR: 0,58; 95% CI: 0,383-0,868; P < 0,0082).*3

*Post hoc analýza k posouzení klinického přínosu a výsledků hlášených pacientkami u pacientek které měly PR a CR při poslední chemoterapii na bázi platiny.3

Zjistěte více o studii NOVA

 • Design studie

  Studie NOVA hodnotila přípravek ZEJULA u pacientek s recidivujícím karcinomem vaječníků, které odpovídají na chemoterapii na bázi platiny bez ohledu na stav BRCA2

  Studie NOVA byla plánována ve spolupráci se skupinou ENGOT, aby populace pacientek odpovídala skutečnosti.2

  Studie NOVA prospektivně a nezávisle randomizovala pacientky gBRCAm a non-gBRCAm, což činí z přípravku ZEJULA velmi důkladně zkoumaný PARP inhibitor u těchto pacientek.2

  NA NA
Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

BRCA, BReast CAncer gen; CI, interval spolehlivosti; CR, úplná odpověď; ENGOT, evropská síť skupin pro gynekologicko-onkologická klinická hodnocení (The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups); gBRCAm, zárodečná mutace genu BRCA; non-gBRCAm, bez mutace gBRCA; HR, poměr rizik; PARP, poly(ADP-ribóza) polymeráza; PFS, přežití bez progrese; PR, částečná odpověď.

Reference

 1. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
 2. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-2164.
 3. Del Campo JM, Matulonis UA, Malander S, et al. J Clin Oncol. 2019;37(32):2968-2973.
 4. Matulonis UA, Herrstedt J, Tinker AV, et al. Long-term benefit of niraparib treatment of recurrent ovarian cancer (OC). Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2017 Annual Meeting; Chicago, IL, USA, 2-6 June 2017. Poster 5534.

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001