Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co může ZEJULA pro tuto pacientku s g𝘽𝙍𝘾𝘼m udělat?

Seznamte se s Emmou

NA

Jedná se o pacientku s gBRCAm a rizikem progrese

  • Je informovaná a zapojuje se do rozhodování o léčbě.
  • Má silnou podporu, partnera a dospělé děti.
  • Chce se zase „postavit na nohy“ a přestat pociťovat dopady nemoci.

Klinický profil

Věk: 60

PS1 s bolestí břicha nebo pocitem nepohodlí, které narušují pohyblivost

Diagnostikováno stadium IIIc

Částečná odpověď na poslední linii chemoterapie na bázi platiny

Příznaky se objevily znovu a výrazná progrese 7 měsíců po dokončení terapie platinou

Přípravek ZEJULA poskytuje přetrvávající účinnost i při vyšším riziku progrese1,2

U pacientek s gBRCAm s částečnou odpovědí na poslední chemoterapii na bázi platiny prokázal přípravek ZEJULA:2

NA

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu*3

HR: 0,24 (95% Cl: 0,131-0,441), P < 0,0001

snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu*3

HR: 0,24 (95% Cl: 0,131-0,441), P < 0,0001

*Post hoc analýza k vyhodnocení rizika progrese u pacientek podle odpovědi na poslední terapii na bázi platiny.

Přípravek ZEJULA se podává v praktické perorální dávce jednou denně, kterou lze upravit tak, aby pacientky mohly zůstat na léčbě.3,4

Po úpravě dávky se snížil výskyt trombocytopenie ≥ 3. stupně:4

NA NA

a zůstal nízký v průběhu 4 let.4

Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

BRCA, BReast CAncer gen; CI, interval spolehlivosti; gBRCAm, zárodečná mutace genu BRCA; HR, poměr rizik; PS, Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status.

Reference

  1. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-2164.
  2. Del Campo JM, Matulonis UA, Malander S, et al. J Clin Oncol. 2019;37(32):2968-2973.
  3. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
  4. Juden LM, Freese E, Bessette P, et al. Long-term safety of niraparib in patients with recurrent ovarian cancer: results from the ENGOT-OV16/NOVA trial. Poster presented at Oncology Nursing Society 44th Annual Congress; Anaheim, CA, USA, 11-14 April 2019.

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001