Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co může ZEJULA pro tyto pacientky s BRCAm udělat?

Seznamte se se Silvií

(nejedná se o skutečnou pacientku)

ZEJULA patient image Silvia

Je mladá, má BRCAm a je velmi motivovaná

 • Pracuje a je aktivní
 • Má vynikající podporu rodiny a přátel

Klinický profil

Věk: 49

PS0, bez komorbidit

Diagnostikováno stadium IIIa, malý objem nádoru

Optimální resekce (R0)

Po adjuvantní chemoterapii na bázi platiny žádné známky onemocnění

Seznamte se s Ritou

(nejedná se o skutečnou pacientku)

ZEJULA patient image Rita

Jedná se o pacientku s BRCAm a vysokým rizikem progrese

 • Pracuje na částečný úvazek a žije sama
 • Má středně dobrou podporu
 • Chce se navrátit k normálnímu životu s co nejmenším narušením

Klinický profil

Věk: 60

PS0

Diagnostikováno stadium IV

Před suboptimální resekcí (R1) byla podána neoadjuvantní chemoterapie.

Úplná odpověď na adjuvantní chemoterapii na bázi platiny

Přípravek ZEJULA snižuje riziko progrese nebo úmrtí u pacientek s BRCAm*1,2

U pacientek s BRCAm bylo pozorováno:

60% reduction donut

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*1

HR: 0,40 (95% CI: 0,27–0,62)

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*1

HR: 0,40 (95% CI: 0,27–0,62)

Přípravek ZEJULA je navíc schválen s individualizovanou zahajovací dávkou, což minimalizuje NÚ při zachování účinnosti*3–7

U pacientek s BRCAm, které užívaly individualizovanou zahajovací dávku podle výchozí hmotnosti a počtu trombocytů, bylo pozorováno:

71% reduction donut

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*6

HR: 0,29 (95% CI: 0,13–0,67)

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*6

HR: 0,29 (95% CI: 0,13–0,67)

U těchto pacientek s BRCAm byla také pozorována nižší míra trombocytopenie stupně 3–46

NA NA

Studie PRIMA prospektivně vyhodnotila bezpečnost a účinnost individualizované zahajovací dávky 200 mg nebo 300 mg stejně jako u fixní zahajovací dávky.Individualizovaná dávka byla stanovená na základě výchozí hmotnosti a počtu trombocytů1,4

* Tato analýza je výzkumné povahy a nesloužila ke zjištění statisticky významného účinku léčby. Proto je třeba výsledky interpretovat s opatrností.

Bližší pohled na údaje o BRCAm

Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

, nežádoucí účinek; BRCA, BReast CAncer gen; BRCAm, mutace BRCA; CI, interval spolehlivosti; HR, poměr rizik; PS, Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; R, rozsah resekce.

References

 1. González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al. N Engl J Med. 2019;381(25):2391–2402.
 2. Monk BJ, Han S, Pothuri B, et al. Efficacy of Niraparib Therapy in Patients With Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer by BRCA and Homologous Recombination Status: PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Study. Poster presented at the Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2020 Webinar Series.
 3. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
 4. Mirza MR, González-Martín A, Graybill W, et al. Evaluation of an individualized starting dose of niraparib in the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Study. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Congress; 29–31 May 2020. Poster 221.
 5. GSK, Inc. Data on file. 2020 [list of adverse events by fixed versus individualised starting dose].
 6. Korach J, Graybill W, Redondo A, et al. Niraparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian BRCAm cancer: a post hoc analysis of the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 trial. Abstract presented at the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Congress; 14–16 December 2020. Abstract 571.
 7. GSK, Inc. Data on file. 2020. [Niraparib Global Data Sheet].

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001