Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Om du kan förhindra lidande av bältros, varför skulle du inte göra det?1

Vaccinera nu och ge skydd som varar länge1*

Det här är SHINGRIX

SHINGRIX är indicerat för skydd mot herpes zoster (HZ) och HZ-relaterade komplikationer, som postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros. SHINGRIX ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.1

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller någon annan komponent i vaccinet.1

Studier gjorda på SHINGRIX visar på >90% skyddseffekt mot bältros*1

Effekten är påvisad i alla åldersgrupper som studerats ≥501

*Data utvärderats i effektstudier hos individer 50 år och äldre.

Visa effektivitetsdata för SHINGRIX

Shingrix, Rx, EF. ATC kod: J07BK03.
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension (0,5 ml), för intramuskulärt bruk. Herpes zoster-vaccin (rekombinant,adjuvansinnehållande)
Indikation: Shingrix är avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna i åldern 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.
Varningsföreskrifter och begränsningar: Liksom med andra vacciner ska vaccination med Shingrix skjutas upp om personen har en akut svår febersjukdom. Administrera inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt. Shingrix kan ges till individer som tidigare vaccinerats med levande attenuerat HZ-vaccin eller haft bältros. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2023-10-26. 

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-6389300.

References

  1. SHINGRIX produktresumé december 2022. Fass.se
  2. Simon KA;Proceedings Biological sciences;2015;282.
  3. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372(22):2087-96.
  4. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JAR, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32(15):1745-53.
  5. Bharucha T, Ming D, Breuer J. A critical appraisal of 'SHINGRIX', a novel herpes zoster subunit (HZ/su or GSK1437173A) vaccine for varicella zoster virus. Hum Vaccin lmmunother. Forthcoming 2017. doi: 10.1080/21645515.2017.1317410.

Shingrix finns idag inte tillgängligt för receptförskrivning utan du kan istället hänvisa dina patienter till vaccin.se om de vill veta var de kan hitta närmaste vaccinationsmottagning.

Senast uppdaterad februari 2023: PM-SE-SGX-WCNT-230005