Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

FÖRSKRIVNINGSINFORMATION

FÖRSKRIVNINGSINFORMATION

Indikation för SHINGRIX

SHINGRIX är avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros. SHINGRIX ska användas. Shingrix ska används enligt officiella rekommendationer.

Viktig säkerhetsinformation för SHINGRIX

  • Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
  • SHINGRIX är kontraindikerat för personer med överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. 
  • Liksom med alla injektionsvacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig om en anafylaktisk händelse utvecklas efter administreringen av vaccinet.
  • Svimning kan förekomma efter eller t.o.m. före vaccination som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska tecken, såsom övergående synstörningar, parestesier och tonisk-kloniska extremitetsrörelser under återhämtningen. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för att undvika skador p.g.a. svimning.
  • Shingrix ska ges med försiktighet till individer med trombocytopeni eller någon koagulationsstörning, eftersom blödning kan förekomma efter intramuskulär administrering hos dessa personer.
  • I kliniska studier förekom följande biverkningar: smärta, rodnad, svullnad vid injektionsstället, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, frossa, feber samt gastrointestinala symtom
  • Liksom med alla vacciner utvecklas inte ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade personer.
  • Shingrix kan ges till individer som tidigare fått Zostavax eller haft bältros.
  • Hos vuxna 50 år och äldre var de vanligaste rapporterade biverkningarna smärta vid injektionsstället, muskelvärk, trötthet och huvudvärk. Hos vuxna från 18 år och uppåt med nedsatt immunförsvar var säkerhetsprofilen likvärdig med den som observerades hos vuxna 50 år och äldre.

Referens:

  1. SHINGRIX SPC september 2020, fass.se