Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Fiktivní pacient pro ilustrační účely

Nucala: Prověřena u čtyř eozinofilních onemocnění1

Jediný anti-IL5 přípravek s údaji o bezpečnosti za 4,8 let klinických hodnocení těžkého eozinofilního astmatu1

Tato stránka obsahuje data z reálné praxe. Obrázky a profily pacientů slouží pouze pro ilustrační účely. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek a předplněná injekční stříkačka.2

Změňte životy k lepšímu pomocí přípravku Nucala, který významně snižuje výskyt exacerbací1,3†

Nucala: Mechanismus působení

Design studie REALITI-A4

Design studie REALITI-A

LIMITACE STUDIE

Studie z reálné praxe jsou navrženy k vyhodnocení spojitosti mezi proměnnými a ne k definitivnímu stanovení kauzality. Tato omezení jsou důležitá pro interpretaci výsledků: absence komparátora, rozdíly v populacích pacientů a sběru dat ve srovnání s randomizovanými kontrolovanými studiemi.

REALITI-A: Design studie a její charakteristiky

POPIS4

REALITI-A je 2letá mezinárodní prospektivní, jednoramenná, observační studie zkoumající dopad přípravku Nucala na klinické výsledky u pacientů s těžkým astmatem v reálné klinické praxi. Údaje shromážděny v rámci rutinních návštěv zdravotních zařízení u pacientů s astmatem.

CÍLE4

PRIMÁRNÍ CÍLOVÝ PARAMETR

Počet klinicky významných exacerbací definovaných jako exacerbace vyžadující OCS nebo návštěvu pohotovosti / hospitalizaci.

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÝ PARAMETR

  • Exacerbace vyžadující návštěvu pohotovosti / hospitalizaci
  • Změna mediánu dávky při dlouhodobé léčbě OCS oproti výchozí hodnotě
  • Byly také shromažďovány nežádoucí příhody související s léčbou (podle rozhodnutí zkoušejícího)
SOUHRN CHARAKTERISTIK4
  Celková populace (N=822)
Průměrný věk 54 ± 13.6 let

Geografická data

Evropa

Kanada

USA

 
665 pacientů
57 pacientů
100 pacientů
Délka těžkého astmatu 19.7 ± 15.7 let
Průměrný počet exacerbací před léčbou 4,29
Geometrický průměr eozinofilů v periférii
353 buněk/µl
Současné užívání OCS 39%
Baseline hodnota FEV1 1966 ml

REALITI-A: Design studie a její charakteristiky

POPULACE PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI, N=8234

Jakýkoliv nežádoucí účinek spojený s podáním mepolizumabu 10%, závažný nežádoucí účinek <1%, nežádoucí účinek vedoucí k vysazení 2%, nejčastěji reportovaný nežádoucí účinek byla bolest hlavy (4%).

Vysvětlivky:

*Definováno jako zhoršení astmatu vyžadující nasazení systémových kortikosteroidů a/nebo návštěvu pohotovosti a/nebo hospitalizaci

Evoluce eozinofilů

Zkratky

CI, interval spolehlivosti; ED, pohotovost; OCS, perorální kortikosteroidy

Reference:

  1. Nucala SPC říjen 2022
  2. GlaxoSmithKline, Data on file: Study 204959
  3. Bel EH et al. Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197
  4. Caruso C; 2022; ERS poster PA4186

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčby těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refrakterního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-230001 | Duben 2023