Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Fiktivní pacient pro ilustrační účely

Když těžké eozinofilní astma vyvede život z rovnováhy, Nucala ho vrací zpět do normálu.

Nucala je anti-IL5 přípravek s údaji o bezpečnosti za 4,8 roku klinických hodnocení těžkého eozinofilního astmatu1

Tato stránka obsahuje data z reálné praxe. Obrázky a profily pacientů slouží pouze pro ilustrační účely. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek.2

Změňte životy k lepšímu pomocí přípravku Nucala, který významně snižuje výskyt exacerbací1,3†

Design studie REALITI-A průběžná analýza4

Design studie REALITI-A

LIMITACE STUDIE

Tato data jsou součástí předem specifikované průběžné analýzy plné kohorty 822 pacientů po 12 měsících léčby. Výsledky této analýzy se nemusí shodovat s výsledky finálního souboru pacientů.

REALITI-A: Design studie a její charakteristiky

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA4

Tato data jsou součástí předem specifikované průběžné analýzy plné kohorty 822 pacientů po 12 měsících léčby. Výsledky této analýzy se nemusí shodovat s výsledky finálního souboru pacientů.

POPIS4

Probíhající, dvouletá, prospektivní, mezinárodní, jednoramenná, observační, kohortová studie hodnotící účinnost podání 100mg NUCALY každé 4 týdny v reálné praxi u dospělých pacientů s těžkým astmatem, kteří splnili kritéria pro nasazení léčby. Data byla získávána prospektivně na běžných návštěvách u ošetřujícího lékaře. Pro zahrnutí do analýzy bylo potřeba 12 měsíců léčby a relevantní medicínská data byla získávána retrospektivně. Za iniciační návštěvu byla považována návštěva při které proběhlo první podání NUCALY.

CÍLE4

Hodnocení 12 měsíční léčebné periody vs. 12 měsíců před nasazením léčby. Primární cíl: míra exacerbací; sekundární cíl: udržovací dávka kortikosteroidů při vstupu.

POPULACE, N=8224

Během 12 měsíců 18% pacientů ukončilo léčbu NUCALOU (3% kvůli nežádoucím účinkům, 6% z důvodu nedostatečné účinnosti, 12% další důvody). 3% pacientů ze studie vystoupilo.

Studie z reálné praxe jsou navrhovány tak, aby ověřily vztahy mezi proměnnými, ne aby definitivně potvrdily kauzalitu. Tyto limitace je potřeba brát v úvahu při interpretaci jejich výsledku: absence komparátora, rozdíl v pacientské populaci a ve způsobu sběru dat proti randomizovaným, kontrolovaným studiím.

Souhrn charakteristik studie REALITI-A

REALITI-A: Design studie a její charakteristiky

POPULACE PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI, N=8234

Jakýkoliv nežádoucí účinek spojený s podáním mepolizumabu 10%, závažný nežádoucí účinek <1%, nežádoucí účinek vedoucí k vysazení 2%, nejčastěji reportovaný nežádoucí účinek byla bolest hlavy (4%).

Vysvětlivky:

*Definováno jako zhoršení astmatu vyžadující nasazení systémových kortikosteroidů a/nebo návštěvu pohotovosti a/nebo hospitalizaci

**75% je medián snížení průměrné denní dávky OCS

Evoluce eozinofilů

Zkratky

CI, interval spolehlivosti; ED, pohotovost; OCS, perorální kortikosteroidy

Reference:

  1. Nucala SPC duben 2022.
  2. GlaxoSmithKline, Data on file: Study 204959
  3. Bel EH et al. Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197
  4. Pilette C, et al. ERS 2021: Poster#3539

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčba těžkého refrakterního eosinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
SPC přípravků
Příbalové informace

© 2022 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refraktorního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-210002 | Srpen 2022