Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Biologická léčba astmatu
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftiziologie FN a LF UK v Plzni

Biologická léčba astmatu vstoupila do klinické praxe na přelomu tisíciletí. Donedávna se týkala úzké skupiny nemocných s nejtěžšími formami alergického astmatu a veškerá její realizace probíhala ve specializovaných centrech. V posledních pěti letech se však její indikační spektrum a aplikační možnosti významně rozšiřují. Přibývá astmatických pacientů, kterým může být tato léčba nabídnuta, a současně se část péče přesouvá mimo centra do běžné klinické praxe. Cílem článku je poskytnout čtenářům základní pragmatický přehled problematiky.

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Domácí podávání mepolizumabu v době epidemie covid‑19
MUDr. Alena Vlachová1; MUDr. Simona Tazbirková1; PharmDr. Martina Vetchá2; MUDr. Libor Fila, Ph.D.1
1 Pneumologická klinika 2. LF a FN v Motole, Praha
2 Ústav farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta MU, Brno

Výběr vhodných kandidátů pro domácí aplikace protilátek proti interleukinu 5 a receptoru proti inter- leukinu 5 (IL-5/IL-5R) byl významně urychlen epidemií covid-19. V tomto období je nutno nemocné s obtížně léčitelným astmatem před onemocněním novým koronavirem chránit. Sledování nemocných v tomto období ukazuje účinnost a bezpečnost terapie, současně poukazuje na možná rizika dlouhých intervalů mezi kontrolami.

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Dva roky zkušeností s mepolizumabem (Nucala) na naší klinice – kazuistika pacientky
MUDr. Barbora Jakubíčková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno

Nucala byla v ČR prvním cíleným lékem schváleným na refrakterní eozinofilní nealergické astma. Nyní jsou tomu již dva roky, co pomáhá pacientům zlepšovat kvalitu jejich života.

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Dlouhá cesta ke kontrole astmatu
MUDr. Eva Voláková
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc

Biologická antieozinofilní léčba otevřela novou éru léčby astmatu. Vede ke zlepšení kvality života a ventilačních hodnot, redukuje počet těžkých exacerbací astmatu a spotřebu udržovací systémové kortikoterapie, zlepšuje kontrolu astmatu i prognózu pacientů s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Předkládaná kazuistika dokumentuje, že tato terapie bývá účinná a bezpečná bez ohledu na délku trvání nemoci i přidružené komorbidity.

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Biologická terapie těžkého refrakterního asthma bronchiale v těhotenství
MUDr. Alena Zimulová
Ambulance alergologicko-imunologická, Plicní oddělení, KNT. Bati a.s., Zlín

Dobrá kontrola těžkého refrakterního astmatu během těhotenství je velmi důležitá jak pro matku, tak i pro dítě. S terapií anti-IL-5 v graviditě není zatím mnoho zkušeností. Následující sdělení popisuje kazuistiku ženy s těžkým refrakterním kortikodependentním asthma bronchiale, která byla během těhotenství léčena mepolizumabem.

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Interpretujeme správně počty eozinofilů v periferní krvi u pacientů s bronchiálním astmatem?
MUDr. Jakub Novosad Ph.D.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Více než 100 let po objevu eozinofilů byly registrovány první biologické preparáty, díky nimž dokážeme významně omezit jejich aktivitu v organismu u pacientů s astmatem. Doposud však zůstává řada důležitých teoretických i klinických otázek, týkajících se jejich fundamentální úlohy za fiziologických i patologických okolností. Intenzivní výzkum z posledních let nám přinesl důležité informace o tom, kolik eozinofilů v periferní krvi je ještě v mezích normy a kdy se již máme obávat tkáňového postižení či například ztráty kontroly astmatu. Získali jsme nová data vypovídající o vztahu mezi počty eozinofilů v jednotlivých biologických materiálech (např. v periferní krvi či indukovaném sputu) a o jejich výpovědní hodnotě zejména ve vztahu ke vzniku, průběhu, prognóze a citlivosti na léčbu bronchiálního astmatu...

Čtěte více

Ilustrační obrázek k článku

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
SPC přípravků
Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let1.
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-210006 | Srpen 2021