Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Sledované biomarkery u astma bronchiale

Astma bronchiale je chronické heterogenní onemocnění, které je provázeno chronickým zánětem T2-low nebo T2- high. U pacientů s převažující zánětlivou reakcí typu 2 patří mezi hlavní biomarkery zvýšený počet eozinofilů a jejich mediátorů, celkové a specifické IgE, ECP, FENO nebo periostin. Správná počáteční diagnostika, určení fenotypu a endotypu pacienta dle biomarkerů je základem pro nastavení adekvátní terapie biologickou léčbou a může předcházet změnám biologik či nedůvěře pacienta.

Sledované biomarkery u astma bronchiale

Astma bronchiale je chronické heterogenní onemocnění, které je provázeno chronickým zánětem. Tento zánět můžeme charakterizovat jako T2-low anebo T2-high (1). U zánětlivé odpovědi typu T2-high je typicky zvýšený počet eozinofilů a jejich mediátorů, mezi něž patří například interleukiny IL-4, IL-5, IL-13 (2, 3, 4). Eozinofilii můžeme měřit, ať už v periferním krevním obraze anebo přímo v tkáních či jiných tělních tekutinách, jako je například indukované sputum. Jednotlivé interleukiny jsou cílem působení mnoha moderních léčiv z řad biologik. Mezi další biomarkery, které můžeme u astmatu sledovat a pomohou nám určit endotyp konkrétního pacienta, patří vydechovaný oxid dusnatý (FENO), celkové a specifické IgE, ECP (eozinofilní kationický protein), periostin (5). Správná diagnostika, určení fenotypu a endotypu pacientů je základem pro nastavení adekvátní terapie (6, 7, 8, 9). Pacienti s T2-high typem astmatu standartně lépe odpovídají na protizánětlivou léčbu, jejímž základem jsou inhalační kortikoidy (10). Velmi často aktivita zánětu koreluje s tíží onemocnění.

Vyšetření eozinofilů v diferenciálním rozpočtu krve patří k základním metodám při stanovení diagnózy astmatu. Důvodem je jejich zásadní význam v patogenezi onemocnění a také samotná dostupnost a nenáročnost vyšetření. Eozinofilní granulocyty jsou subpopulací bílých krvinek, hrají důležitou roli při obraně proti parazitům, ale jejich zvýšený počet může provázet různé patologické stavy. Eozinofily se vyvíjí v kostní dřeni z myeloidních prekurzorů, poté jsou uvolňovány do krve a dále pronikají do periferních tkání. Poločas eozinofilů v krvi je několik hodin, jejich přetrvávání v tkáních je delší, v řádech dnů. Tyto eozinofily se označují jako rezidenční a jejich působky se uplatňují v různých procesech homeostázy. Normální hodnota eozinofilů v periferní krvi je do 500/μl, jejich hodnota vykazuje cirkadiální variabilitu, nejvyšší je odpoledne. Při zvýšeném počtu eozinofilů může dojít ke tkáňovému postižení. Eozinofilie však není typická pouze pro astma bronchiale, vyskytuje se i u běžných alergií, atopického ekzému, chronické rhinosinusitidy s nosní polypózou, eozinofilní pneumonie, eozinofilní ezofagitidy a gastritidy a mnoha dalších (11). Při hodnotách nad 1500/μl krve musíme dbát zvýšené opatrnosti a v rámci diferenciální diagnostiky myslet na hypereozinofilní syndrom, eozinofilní granulomatózu s polyangiitidou, alergickou bronchopulmonální aspergilózu či hematologické malignity. I když je to v našich končinách výjimečné, musíme při elevaci eozinofilů vyloučit parazitární onemocnění, například helmintózy, trichinelózu, toxokarózu a dále diferenciálně diagnosticky zvážit polékovou reakci. Stejně jako samotná diagnostika astmatu může být svízelné i stanovení periferní eozinofilie. Z tohoto důvodu je potřeba krevní obraz s diferenciálním rozpočtem odebírat u pacientů opakovaně, vždy při stanovení diagnózy astma bronchiale a dále při zhoršení stavu pacienta, zvláště při akutní exacerbaci. Tento odběr musí být proveden vždy před podáním systémové kortikoterapie. Hodnoty nad 300-400/μl krve u pacientů, kteří nemají svoje onemocnění pod kontrolou a dochází u nich k častým exacerbacím vyžadujícím systémovou kortikoterapii, jsou jedním z indikačních kritérií nasazení biologické léčby astmatu. Mějme ale na paměti, že nic není absolutní. Zvýšený počet eozinofilů v krvi neznamená vždy jen astma, může být přítomen u pacientů s metabolickým syndromem či obezitou a odráží tak chronický zánět v organismu (12). Hodnota eozinofilů se liší v závislosti na věku pacienta, pohlaví, denní době a určitou roli hraje i okolní prostředí. Vyšší počet eozinofilů však prokazatelně koreluje s rizikem ztráty kontroly nad astmatem a rizikem jeho akutní exacerbace. Eozinofily jako takové se mezi sebou liší, základní podskupiny jsou rezidenční a prozánětlivé eozinofily. V dnešní době je zaměřen výzkum na další parametry eozinofilů, jako jsou CD (cluster of differentiation) na jejich povrchu, které se třeba někdy v budoucnu budou moci využít k rozlišení alergického a čistě eozinofilního typu zánětu. Předpoklad je, že tyto určité podtypy eozinofilů budou moci být prokázány jak v krvi, tak ve sputu či tkáních. Eozinofilní fenotyp je obecně spojen se zhoršováním plicních funkcí.

Další možností prokázání eozinofilního zánětu je přítomnost eozinofilů nad 2-3 % v relativním rozpočtu buněk indukovaného sputa. Nevýhodou tohoto vyšetření je jeho menší dostupnost na jednotlivých pracovištích, náročnost technického provedení i vlastní analýzy vzorku s jeho možnou kontaminací, stejně jako možnost zhoršení stavu pacienta s vyvoláním bronchospasmu. Stejně jako hodnota periferní eozinofilie je i tento parametr značně variabilní, a tedy ne vždy průkazný. V několika studiích bylo však prokázáno, že monitorování hladin eozinofilů ve sputu může předcházet akutní exacerbaci a toto monitorování tedy může zlepšovat management léčby astmatu. Vzhledem k semiinvazivnosti s nutností inhalace hypertonického roztoku se této možnosti monitorace standartně nevyužívá. Ve většině studií koreluje eozinofilie krve s eozinofilií indukovaného sputa, která predikuje dobrou odpověď vůči inhalačním kortikoidům a určitou měrou tím může určovat i prognózu pacienta. Můžeme provést i vyšetření bronchoalveolární laváže (BAL) k průkazu eozinofilie. Vzhledem k nutnosti bronchoskopického vyšetření pro získání BAL, je to již hodnoceno jako invazivnější metoda prokázání eozinofilie.

Tkáňová eozinofilie může být prokázána biopticky. Biopsie sliznice dýchacích cest či transbronchiální biopsie provedená bronchoskopicky patří již mezi invazivní postupy, pro svoji rizikovost se tedy většinou neindikuje. Naproti tomu histologické vyšetření polypů při FESS (funkční endoskopická endonazální chirurgie) patří již k zlatým standardům vyšetřovacích metod ORL lékařů, i vzhledem k rozvoji biologické léčby astmatu a jeho komorbidit.

FENO (vydechovaný oxid dusnatý) je marker T2-high zánětu a ukazatel steroidní odpovědi. Je produkovaný epitelovými buňkami bronchiální sliznice NO syntázou pod vlivem IL-4. Je tedy projevem lokálního místního zánětu v sliznici. Jeho stanovení se standardně provádí při diagnóze astmatu, výhodou je jeho negativní prediktivní hodnota (13). Nesmíme však zapomínat na možné zkreslující faktory, jako je například kouření a konzumace alkoholu a samotná léčba kortikoidy, inhalačními i celkovými, které jeho hodnotu snižují. Nižší hodnota FENO je i u jiných patologických stavů, například u pacientů s cystickou fibrózou, bronchiektáziemi či ciliární dyskinezí. Naopak jsou situace, kdy může být jeho hodnota zvýšená, jako například virové infekce horních cest dýchacích, alergická rýma či polypóza, atopie, či dieta bohatá na dusičnany. Hodnota FENO může být ovlivněna i vlastním provedením funkčního vyšetření, například provedeme-li spirometrii před FENO, bude jeho hodnota snížená. FENO se dále využívá v průběhu léčby (12, 14, 15, 16), při řízení terapie astmatu a titrace dávek inhalačních kortikoidů, monitorací můžeme redukovat frekvenci exacerbací (17), může vypovídat o adherenci pacienta k léčbě (18), využívá se při diferenciální diagnostice kašle (19), a je jedním z biomarkerů pro volbu typu biologické léčby (20). Toto vyšetření je neinvazivní a snadné, to je důvodem jeho dobré dostupnosti ve většině plicních a alergologických ambulancí. Zvýšené hodnoty jsou nad 25 ppb (parts per billion). Signifikantní je pak zvýšení nad 40 ppb. Musíme mít však na paměti, že pacienti s dobře nastavenou léčbou astmatu mohou mít FENO zvýšené, a ne vždy tato hodnota koreluje s výsledkem testu kontroly astmatu, hodnotou FEV1 či kvalitou života pacientů, samotná zvýšená hodnota FENO není indikací k hospitalizaci či pulsům kortikoidů, pokud je astma pacienta pod kontrolou. FENO je doprovodný ukazatel eozinofilního zánětu, jeho hodnotu musíme vždy korelovat s anamnézou, klinikou, funkčním vyšetřením a dalšími měřitelnými parametry. Výsledky měření FENO a periferní eozinofilie se navzájem doplňují a mohou ukazovat nedostatečnou kontrolu eozinofilního zánětu. FENO odpovídá riziku exacerbace, ne však závažnosti onemocnění. Jejich pravidelná kontrola je součástí vedení léčby u pacientů s TRA (těžké refrakterní astma). Hodnota FENO a periferní eozinofilie spolu nemusí vždy korelovat, příčinou je i rozdílná patofyziologie, kdy při aktivaci a přežívání eozinofilů se uplatňuje především IL-5, naproti tomu na zvýšené hodnotě FENO se podílí IL-13 (21, 22). V některých studiích bylo prokázáno, že ovlivněním jedné cytokinové dráhy může dojít k up-regulaci dráhy druhého cytokinu, to může vést ke změně jednotlivých sledovaných biomarkerů při nasazení biologické léčby astmatu. Cílená terapie monoklonálními protilátkami ovlivní FENO, jen když cílová molekula interaguje s mechanismy zapojenými do produkce FENO. Tento vztah platí i mezi ostatními biomarkery astmatu, i když v některých případech ještě není zcela znám patofyziologický mechanismus jejich dysbalance.

Imunoglobulin E (IgE) je jedním z pěti základních podtypů lidských protilátek. Uplatňuje se v imunitních reakcích zaměřených proti parazitům a také při alergických reakcích. IgE jsou pak tvořeny plazmatickými buňkami po kontaktu organizmu s alergenem, klíčovou roli při jejich tvorbě mají IL-4 a IL-13, cytokiny uplatňující se u T2-high zánětu. Vazbou IgE na povrch mastocytů dochází k jejich degranulaci a uvolnění řady mediátorů, které se uplatňují v imunopatologických reakcích. Zvýšené hodnoty IgE vídáme u atopické dermatitidy, alergického astma bronchiale a alergií (23). Vyšetřujeme celkové IgE, jehož hodnota určuje počet těchto protilátek v mililitru krve, norma je 35-200 IU/ml u pacientů nad 15 let. Dále určujeme specifické IgE, které může specifikovat jednotlivé alergeny, vůči kterým je pacient přecitlivělý. Jejich stanovení se využívá při diagnózy alergie, spolu s kožními testy. V návaznosti na specifické IgE a klinické obtíže pak alergolog může indikovat SAIT, specifickou alergenovou imunoterapii, dříve označovanou jako desenzibilizace. Tato léčebná metoda se uplatňuje spíše u dětí a mladších pacientů, jejím cílem je zmírnit symptomy ovlivněním imunitního systému. Stejně jako jiné laboratorní hodnoty, i hodnoty protilátek mohou být falešně pozitivní i falešně negativní, proto je musíme vždy dávat do souvislosti s klinikou. Hodnota IgE se využívá při indikaci biologické léčby alergického eozinofilního zánětu, které není pod dostatečnou kontrolou na standartní terapii. Korelát mezi jeho hladinou a klinickým významem po nasazení biologika nebyl v řadě studií zcela jistě prokázán.

ECP (eosinofilní kationický protein) je součástí granul eozinofilů a uvolňuje se při jejich aktivaci. To je důvodem, proč jeho koncentrace stoupá během zánětlivých onemocnění, u kterých se uplatňují eozinofily. Jeho hladina se tedy zvyšuje při T2-high zánětu. To je důvodem, proč může být elevovaný i u jiných onemocnění, například u atopické dermatitidy. Má cytotoxické účinky a jeho působením dochází k poškození epiteliálních buněk, například bronchiální sliznice. Je to další biomarker, který lze stanovit přímo z krve. Jeho hodnota může být zvýšená, i když je počet periferních eozinofilů ještě v normě. Metoda je běžně dostupná, určitou nevýhodou je nutnost rychlého zpracování materiálu, hemolýza výsledek vyšetření zkresluje. Jeho negativní hodnota nevylučuje diagnózu astmatu. Jeho hladina je ovlivněna kouřením. Opakované stanovení může sloužit k monitorování efektu léčby astmatu. Zvýšená hodnota může ukazovat zhoršení eozinofilního zánětu, například při exacerbaci. Hladina ECP odráží aktivitu onemocnění během roku u sezónních astmatiků. U atopické dermatitidy koreluje s klinikou.

Vyšetření leukotrienů ve vydechovaném vzduchu se používá spíše na experimentální úrovni, jejich vyšetření v moči nabízí jen omezené množství pracovišť. Vyšetření leukotrienů v moči nebývá vždy úplně přesné, podílí se na tom více faktorů, například i samotná funkce ledvin. Dalším parametrem je sérový periostin, který se v praxi standardně také neprovádí. Hladina periostinu nekoreluje s eozinofily ve sputu, ale spíše odpovídá hladinám IL-13. Na experimentální úrovni se vyšetřují i volatilní těkavé látky ve vydechovaném vzduchu (u eozinofilního astmatu například hexane, 2-hexanon), vzhledem k náročnosti metody se jejího zavedení do praxe asi nedočkáme.

Jak je vidět, biomarkerů, které můžeme u astmatu sledovat je celá řada, a na dalších se usilovně pracuje. Cílem je najít biomarker, jehož snadná dostupnost a minimální invazivita bude mít nejlepší výpovědní hodnotu k přesné diagnóze astmatu včetně určení jejího fenotypu a endotypu. Díky tomu budeme moci pacientovi indikovat vhodnou léčbu, která s postupem času přechází stále více na molekulární úroveň. Zlatým standardem při diagnostice astmatu je stále odběr krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem, snadné vyšetření, miniinvazivita, možnost ho kdykoli opakovat, zároveň jde o cenově dostupné vyšetření. Hodnocení všech biomarkerů podává největší výpovědní hodnotu, měli bychom k nim přihlížet tedy jako k celku, nikoli jako k samostatným veličinám. Zároveň musíme brát v úvahu, že nasazená terapie může hodnoty biomarkerů ovlivňovat, jak směrem dolů, tak i nahoru. Proto nikdy nezapomínejme, že léčíme pacienta, ne biomarkery, i když ty nám mohou pomoci ve výběru vhodné biologické léčby astmatu, v souladu se snahou o personalizovanou medicínu (24, 25). V budoucnu se pravděpodobně dočkáme endofenotypové klasifikace těžkého astmatu založené i na kombinaci jednotlivých biomarkerů, které umožní nejlépe identifikovat respondéry v reálném světě a predikovat jejich odpověď na medikaci a monitorovat její účinnost (26, 27, 28, 29). Tím dosáhneme optimálních výsledků léčby za cenu nejmenšího rizika a zlepšíme kvalitu života pacientů s těžkým astmatem. Správně nastavenou úvodní léčbou těžkého astmatu se můžeme vyhnout zbytečným switchům biologik, možné nedůvěře ze strany pacienta a indukci protilátek proti jednotlivým biologikům.

Zdroje:

 1. Kašák V., Asthma bronchiale průvodce ošetřujícího lékaře, Třetí aktualizované a doplněné vydání. Farmakoterapie pro praxi. Maxdorf 2018. s. 22–70.
 2. Oppenheimer J., Hoyte F.C.L., MDy ; Phipatanakul W., Silver J.,Howarth P., Lugogo N.L., Allergic and eosinophilic asthma in the era of biomarkers and biologics: similarities, differences and misconceptions. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Published by Elsevier Inc.: 169-170. 2022
 3. Greenfeder S, Umland SP, Cuss FM, Chapman RW, Egan RW. Th2 cytokines and asthma The role of interleukin-5 in allergic eosinophilic disease. Respir Res. 2001 Mar 8;2(2):71.
 4. Leuppi JD, Salome CM, Jenkins CR, Koskela H, Brannan JD, Anderson SD, et al. Markers of airway inflammation and airway hyperresponsiveness in patients with well-controlled asthma. Eur Respir J. 2001 Sep 1;18(3):444–50.
 5. Wagener A.H., S.B.de Nijs, Lutter R., Sousa A.R., Weersink E.J.M., Bel E.H.,Sterk P.J. External validation of blood eosinophils, FENO and serum periostin as surrogates for sputum eosinophils in asthma. Thorax 2015; 70:115–120. doi:10.1136/thoraxjnl-2014-205634.
 6. Teřl M, Čáp P, Dvořáková R, Kašák V, Kočí T, Novotná B, et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu.
 7. GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS.pdf [Internet]. [cited 2023 May 23]. Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2022/07/GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS.pdf
 8. Gonem S, Raj V, Wardlaw AJ, Pavord ID, Green R, Siddiqui S. Phenotyping airways disease: an A to E approach. Clin Exp Allergy. 2012;42(12):1664–83.
 9. Reddel HK, Taylor DR, Bateman ED, Boulet LP, Boushey HA, Busse WW, et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Asthma Control and Exacerbations. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jul;180(1):59–99.
 10. Bel EH, Sousa A, Fleming L, Bush A, Chung KF, Versnel J, et al. Diagnosis and definition of severe refractory asthma: an international consensus statement from the Innovative Medicine Initiative (IMI). Thorax. 2011 Oct 1;66(10):910–7.
 11. Fulkerson PC, Rothenberg ME. Targeting eosinophils in allergy, inflammation and beyond. Nat Rev Drug Discov. 2013 Feb;12(2):117–29.
 12. Malinovschi A, Fonseca JA, Jacinto T, Alving K, Janson C. Exhaled nitric oxide levels and blood eosinophil counts independently associate with wheeze and asthma events in National Health and Nutrition Examination Survey subjects. J Allergy Clin Immunol. 2013 Oct 1;132(4):821-827.e5.
 13. Lipworth B, Kuo CR, Chan R. 2020 Updated Asthma Guidelines: Clinical utility of fractional exhaled nitric oxide (Feno) in asthma management. J Allergy Clin Immunol. 2020 Dec 1;146(6):1281–2.
 14. Brannan JD, Koskela H, Anderson SD. Monitoring asthma therapy using indirect bronchial provocation tests*. Clin Respir J. 2007;1(1):3–15.
 15. Menigoz C, Dirou S, Chambellan A, Hassoun D, Moui A, Magnan A, et al. Use of FeNO to predict anti-IL-5 and IL-5R biologics efficacy in a real-world cohort of adults with severe eosinophilic asthma. J Asthma. 2023 Jun 3;60(6):1162–70.
 16. Hearn AP, Kavanagh J, d’Ancona G, Roxas C, Green L, Thomson L, et al. The relationship between Feno and effectiveness of mepolizumab and benralizumab in severe eosinophilic asthma. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 May;9(5):2093-2096.e1.
 17. Use of Exhaled Nitric Oxide Measurement to Identify a Reactive, at-Risk Phenotype among Patients with Asthma | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine [Internet]. [cited 2023 May 23]. Available from: https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.200905-0695OC
 18. Heaney L.G., Busby J., Bradding P., Chaudhuri R., Mansur A.H., Niven R., Pavord I.D., Lindsay J.T., and Costello R.W. Remotely Monitored Therapy and Nitric Oxide Suppression Identifies Nonadherence in Severe Asthma. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 199 Number 4. 2019. 454-464.
 19. Brightling CE. Eosinophils, bronchitis and asthma: Pathogenesis of cough and airflow obstruction. Pulm Pharmacol Ther. 2011 Jun 1;24(3):324–7.
 20. Menigoz C., Dirou S., Chambellan A., Hassoun D., Moui A., Magnan A. & Blanc F.X. Use of FeNO to predict anti-IL-5 and IL-5R biologics efficacy in a real-world cohort of adults with severe eosinophilic asthma. Use of FeNO to predict anti-IL-5 and IL-5R biologics efficacy in a real-world cohort of adults with severe eosinophilic asthma, Journal of Asthma 2022, DOI: 10.1080/02770903.2022.2136526
 21. Chibana K, Trudeau JB, Mustovitch AT, Hu H, Zhao J, Balzar S, et al. IL-13 induced increases in nitrite levels are primarily driven by increases in inducible nitric oxide synthase as compared with effects on arginases in human primary bronchial epithelial cells. Clin Exp Allergy. 2008;38(6):936–46.
 22. Zhou X, Trudeau JB, Schoonover KJ, Lundin JI, Barnes SM, Cundall MJ, et al. Interleukin-13 augments transforming growth factor-β1-induced tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression in primary human airway fibroblasts. Am J Physiol-Cell Physiol. 2005 Feb;288(2):C435–42.
 23. Zvýšené protilátky zvané imunoglobuliny E jsou klíčovým důkazem alergie. 2019. Dostupné z https://www.proalergiky.cz/clanky/zvysene-protilatky-zvane-imunoglobuliny-e-jsou-klicovym-dukazem-alergie.
 24. Moore WC, Bleecker ER, Curran-Everett D, Erzurum SC, Ameredes BT, Bacharier L, et al. Characterization of the severe asthma phenotype by the National Heart, Lung, and Blood Institute’s Severe Asthma Research Program. J Allergy Clin Immunol. 2007 Feb;119(2):405–13.
 25. de Jongste J c. Impact of treatment on bronchial hyperresponsiveness. Pediatr Allergy Immunol. 1996;7(S9):18–24.
 26. Pavord ID, Korn S, Howarth P, Bleecker ER, Buhl R, Keene ON, et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. 2012 Aug 18;380(9842):651–9.
 27. Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, Gupta S, Monteiro W, Sousa A, et al. Mepolizumab and exacerbations of refractory eosinophilic asthma. N Engl J Med. 2009 Mar 5;360(10):973–84.
 28. Kavanagh JE, d’Ancona G, Elstad M, Green L, Fernandes M, Thomson L, et al. Real-World Effectiveness and the Characteristics of a “Super-Responder” to Mepolizumab in Severe Eosinophilic Asthma. CHEST. 2020 Aug 1;158(2):491–500.
 29. Schleich F, Graff S, Nekoee H, Moermans C, Henket M, Sanchez C, et al. Real-world experience with mepolizumab: Does it deliver what it has promised? Clin Exp Allergy. 2020;50(6):687–95.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčby těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refrakterního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-230012
Datum přípravy: listopad 2023