Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nucala: Možnost volby

NA

konstatovalo, že pero se velmi snadno nebo mimořádně snadno používá (136/151)2

NA

pero použilo úspěšně (155/157)2

Podání jednou měsíčně1

Nucala je biologický léčivý přípravek na astma, který se podává jednou měsíčně* ve formě jedné fixní dávky**

Pero s přípravkem Nucala: Snadno se používá2

Pacienti se závažným eozinofilním astmatem a ošetřující osoby:

Předplněné pero, Předplněná stříkačka, Lyofilizovaný prášek Předplněné pero, Předplněná stříkačka, Lyofilizovaný prášek

Dávkování a podávání1

  Pacienti ve věku od 6 do 11 let Pacienti starší 12 let

Způsob

Lyofilizovaný prášek
pro injekční roztok

Předplněné pero
Předplněná stříkačka
Lyofilizovaný prášek

Podávání

40 mg s.c. jednou
za 4 týdny

100 mg s.c. jednou
za 4 týdny

Místo aplikace

Zdravotnický odborník:
horní část paže, stehno nebo břicho

Autopodání: břicho nebo stehno
Ošetřující osoba: horní část paže, břicho nebo stehno

Způsob podání

Seznamte se s úplným souhrnem informací o dávkování a způsobu podávání přípravku Nucala.
Viz souhrn údajů o přípravku

Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg s.c. jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících starších 12 let; k dispozici je v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo ve formě lyofilizovaného prášku. Schválená dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6–11 let je 40 mg s.c. bez ohledu na hmotnost a je k dispozici ve formě lyofilizovaného prášku.2

UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE1

Exspirace 100mg balení přípravku Nucala ve formě prášku je 4 roky. Exspirace přípravku Nucala 100 mg ve formě roztoku k podání předplněnou stříkačkou nebo předplněným perem je 2 roky.

Pero a předplněná injekční stříkačka s přípravkem Nucala

  • Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).
  • Chraňte před mrazem.
  • Uchovávejte v původním papírovém obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

V případě nutnosti je možné pero či předplněnou stříkačku vyjmout z lednice a po dobu maximálně 7 dnů skladovat při pokojové teplotě (do 30 °C), jsou-li chráněny před světlem. Zůstane-li balení mimo lednici po dobu více než 7 dnů, je nutné jej zlikvidovat. Přípravek v peru nebo předplněné stříkačce je nutné podat do 8 hodin po otevření balení. Není-li přípravek podán do 8 hodin, je nutné jej zlikvidovat.

Lyofilizovaný prášek

Pokud není rekonstituovaný roztok spotřebován ihned, je nutné dodržet následující požadavky:

  • Skladujte při teplotě do 25 °C.
  • Chraňte před mrazem.
  • Injekční lahvičku uchovávejte ve vnějším papírovém obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného léčivého přípravku byla prokázána po dobu 8 hodin při uchovávání při teplotě do 30 °C.

Kromě případů, kdy způsob rekonstituce vylučuje riziko mikrobiální kontaminace, by měl být přípravek z mikrobiologických důvodů použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, jsou doba do použití a podmínky uchovávání v odpovědnosti uživatele.

Likvidace1

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Získejte více informací o skladování a likvidaci přípravku Nucala.
Viz souhrn údajů o přípravku

Nucala je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů, dospívajících a dětí ve věku od 6 let a starších.1

Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek.1

Vysvětlivky

s.c, subkutánní podání; SEA, těžké eozinofilní astma
*Jednou za 4 týdny1
**Analýza primárního kombinovaného cílového parametru v rámci 12týdenní otevřené studie, která hodnotila správnost používání předplněného pera s přípravkem Nucala pacienty s těžkým eozinofilním astmatem poté, co na úvod absolvovali školení ohledně správného způsobu používání pera. Úspěšné používání bylo stanoveno na základě kontrolního seznamu kroků dle návodu k použití a vizuální kontroly pera (155 ze 157 pokusů o aplikaci injekce).
Jednoduchost použití byla hodnocena pomocí dotazníku pro pacienty na konci studie s využitím pětibodové škály (vůbec ne, trochu, mírně, velmi a výrazně). Ze skupiny pacientů, kteří byli schopni úspěšné samostatné aplikace dle cílového parametru (n=155), vyplnilo dotazník 151 pacientů.2

Reference

  1. Nucala SPC, 2021.
  2. GlaxoSmithKline, Data on file: Study 204959

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
SPC přípravků
Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let1.
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-210005 | Srpen 2021