Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Produktoversikt

Gå til Luk Topp

GSK er et globalt biofarmasøytisk selskap med ambisjon om å forene vitenskap, teknologi og talent, slik at vi sammen kan være i forkant av sykdomsutviklingen. Vi setter pasienten i sentrum for all vår virksomhet, og har forpliktet oss til å forbedre livene til de som lever med astma, kols og andre luftveisrelaterte sykdommer.

GSK ønsker å tilby et bredt utvalg av medikamenter innen astma og kols og samtidig bidra til at opplæring og behandling blir enklest mulig for lege og pasient.

Her finner du mer informasjon om GSKs produkter.

Nucala

Nucala

(mepolizumab)

Nucala har indikasjon for tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne, ungdom og barn ≥ 6 år. 1

 • Dosering:
  Voksne (inkludert eldre) og ungdom ≥ 12 år: Anbefalt dose: 100 mg (1,0 ml) hver 4. uke.
  Barn 6-11 år: Anbefalt dose: 40 mg (0,4 ml) hver 4. uke.
  Pulver til injeksjonsvæske/injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 40 mg: Anbefalt dose: 40 mg (0,4 ml) hver 4. uke.
  Injeksjonsvæske i ferdigfylt penn/ferdigfylt sprøyte 100 mg er ikke indisert til denne gruppen.
  Behandlingsvarighet og monitorering: Langtidsbehandling. Behovet for fortsatt behandling bør vurderes av lege minst én gang i året, basert på sykdommens alvorlighetsgrad og nivå av kontroll med eksaserbasjoner.

Referanse: 1. Nucala preparatomtale

Gå til Nucala produktsider for mer informasjon om alvorlig astma og andre indikasjoner

Relvar Ellipta

(flutikasonfuroat/vilanterol)

Astma
Relvar har indikasjon for regelmessig behandling av voksne og unge >12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β
2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet; pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende β2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.1

 • FF/VI 92/22 µg én gang daglig
 • FF/VI 184/22 µg én gang daglig

Kols
Relvar har indikasjon for symptomatisk behandling av voksne med kols med en FEV
1 <70 % av forventet normalverdi (post-bronkodilatator) som tidligere har hatt eksaserbasjoner til tross for regelmessig bronkodilaterende behandling.1

 • FF/VI 92/22 µg én gang daglig

Referanse: 1. Relvar Ellipta preparatomtale

Gå til Relvar Ellipta produktsider

Anoro▼ Ellipta

(umeklidinium/vilanterol)

Anoro har indikasjon for regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).1

 • Anoro Ellipta 55/22 µg én gang daglig

Referanse: 1. Anoro Ellipta preparatomtale

Gå til Anoro Ellipta produktsider

Trelegy

Trelegy Ellipta

(flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)

Trelegy har indikasjon for vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende muskarinerg antagonist.1

 • Trelegy Ellipta 92/55/22 µg én gang daglig

Referanse: 1. Trelegy Ellipta preparatomtale

Gå til Trelegy Ellipta produktsider

Incruse▼ Ellipta

(umeklidinium)

Incruse har indikasjon for regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).1

Incruse Ellipta er en del av GSKs inhalasjonslegemidler innen kolsbehandling

 • Incruse Ellipta 55 µg én gang daglig

Referanse: 1. Incruse Ellipta preparatomtale

Gå til Incruse Ellipta produktsider

Seretide

(salmeterol /flutikasonpropionat)

Astma
Seretide har indikasjon for vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende β
2-agonist og kortikosteroid er indisert.

Kols
Seretide har indikasjon for symptomatisk behandling av pasienter med kols, med en FEV
1 <60% av forventet verdi (pre-bronkodilatator), som har hatt gjentatte eksaserbasjoner, og som har vesentlige symptomer på tross av jevnlig bruk av bronkodilaterende legemidler

Inhalasjonspulver i Diskus1
Dosering: morgen og kveld

 • 50/100 μg/dose: 1 og 3 x 60 doser
 • 50/250 μg/dose: 1 og 3 x 60 doser
 • 50/500 μg/dose: 1 og 3 x 60 doser

Inhalasjonsaerosol1
Dosering: morgen og kveld

 • 25/50 μg/dose: 120 doser
 • 25/125 μg/dose: 120 doser
 • 25/250 μg/dose: 120 doser

Seretide er en kombinasjon av Serevent og Flutide i én og samme inhalator

Referanse: 1. Seretide preparatomtale

Flutide

(flutikasonpropionat)

Astma
Flutide har indikasjon for bronkialastma, når tilstanden ikke kan holdes under kontroll av korttidsvirkende bronkolytika brukt ved behov.
1

Inhalasjonspulver i Diskus1
Dosering: morgen og kveld

 • 50 μg/dose: 60 doser
 • 100 μg/dose: 60 doser
 • 250 μg/dose: 60 doser
 • 500 μg/dose: 60 doser

Inhalasjonsaerosol1
Dosering: morgen og kveld

 • 50 μg/dose: 120 doser
 • 100 μg/dose: 120 doser
 • 250 μg/dose: 120 doser

Referanse: 1. Flutide preparatomtale

Serevent

(salmeterol)

Inhalasjonsaerosol - astma og kols
Serevent har indikasjon for regelmessig symptomatisk tilleggsbehandling av reversibel luftveisobstruksjon hos pasienter med astma, inkl. pasienter med nattlig astma, når tilstrekkelig kontroll ikke oppnås med inhalasjonssteroider, i samsvar med gjeldende behandlingsretningslinjer.
Behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
Forebygging av anstrengelsesutløst astma.
1

Inhalasjonspulver - astma og kols
Serevent har indikasjon for vedlikeholdsbehandling av bronkialastma når behandling med inhalasjonssteroider og kortvirkende β
2-agonist tatt ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Bør ikke anvendes som monoterapi eller ved akutte astmaanfall.
Voksne: Vedlikeholdsbehandling ved symptomer på bronkoobstruksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
1

Inhalasjonsaerosol1 
Dosering: morgen og kveld

 • 25 μg/dose: 120 doser

Inhalasjonspulver i Diskus1
Dosering: morgen og kveld

 • 50 μg/dose: 60 doser

Referanse: 1. Serevent preparatomtale

Ventoline

(salbutamol)

Astma
Ventoline har indikasjon for bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor hos voksne, unge og barn. Se dosering mht. rett valg av legemiddelform indisert til de ulike aldersgruppene.

Inhalasjonspulver i Diskus1 
Dosering: ved behov

 • 0,2 mg/dose: 60 doser

Inhalasjonsaerosol1 
Dosering: 1-4 ganger daglig

 • 0,1 mg/dose: 200 doser

Inhalasjonsvæske1 
Dosering: ved behov

 • 0,5 mg/ml: 60 x 2,5 ml
 • 1 mg/ml: 60 x 2,5 ml
 • 2 mg/ml: 60 x 2,5 ml
 • 5 mg/ml: 20 ml

Referanse: 1. Ventoline preparatomtale

Avamys

(flutikasonfuroat)

Avamys har indikasjon for behandling av symptomer på allergisk rhinitt hos voksne, ungdom og barn ≥6 år. Regelmessig bruk anbefales for full terapeutisk effekt. Effekt er sett 8 timer etter behandlingsstart. Det kan imidlertid ta flere dager før maks. effekt oppnås, og symptomene vil bedres ved kontinuerlig, regelmessig bruk. Behandlingsvarigheten bør begrenses til korresponderende allergeneksponeringsperiode.1

Avamys nesespray1 
27,5 μg/dose 120 doser (flaske m/dosepumpe)

Voksne og barn > 12 år: Anbefalt startdose er 2 doser i hvert nesebor 1 gang daglig.
Barn: 6-11 år: Anbefalt startdose er 1 dose i hvert nesebor 1 gang daglig.

Referanse: 1. Avamys preparatomtale

Trelegy, Relvar, Anoro, Ellipta, Nucala, Seretide, Flutide, Serevent, Ventoline og Avamys
er registrerte varemerker av GSK group of companies

Trelegy Ellipta, Relvar Ellipta og Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.