Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Media och publikationer

Artiklar, klipp och publikationer i media och vetenskapliga journaler om klimatpåverkan från inhalatorer.

September 2022 – Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Tips & inspiration för dig som är läkare – Hållbarhetsguide från Svenska Läkaresällskapet 
En skrift utgiven av Svenska Läkaresällskapet. På sidan 10 finns en punkt om klimatsmart inhalatorval: ”Välj om möjligt pulverinhalation framför spray om medicinskt motiverat hos patienter med astma/KOL (12). Sprayinhalationer har 10-37 gånger högre klimatpåverkan än pulver. I Sverige är förskrivningen av inhalationsspray redan på låga nivåer jämfört med andra länder (16). Det är av största vikt att medicinsk indikation går först. Spray ska förskrivas i de tillfällen när det är medicinskt indicerat.

Mars 2021 - Miljö och lunghälsa - ett yttrande från Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) 
SLMF uppmärksammar miljöpåverkan inom sjukvården och användning av läkemedel hos patienter med lungsjukdomar. Ett exempel är drivgaser i inhalatorer för behandling av KOL och astma. Hydrofluorkolväten (HFC) som nu används i inhalationssprayer – pMDI (pressurised metered dose inhalers) – är kraftfulla växthusgaser, med 1400–3200 gånger mer negativ klimatpåverkan än koldioxid. Valet av inhalationsläkemedel vid lungsjukdom i första hand bör göras utifrån medicinska prioriteringar (önskvärd substans och inhalator som gör att patienten på bästa sätt kan tillgodogöra sig sin medicinering). Om likvärdiga alternativ finns, bör läkemedel/inhalationshjälpmedel med minsta negativa miljöpåverkan förordas.

Februari 2020 – Läkemedel och miljön – Sveriges Läkarförbund 2020 
En skrift utgiven av Sveriges Läkarförbund, Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och Läkare för Miljön (LfM) med konkreta tips på vad man som förskrivare kan göra för att minska miljö- och klimatpåverkan, publicerad på Läkarförbundets hemsida.

November 2019 – Carbon footprint impact of the choice of inhalers for asthma and COPD – Thorax
En artikel publicerad i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Thorax.

November 2019 - Astmainhalatorn den bortglömda klimatboven - Aktuell Hållbarhet 
En artikel publicerad i Aktuell Hållbarhet, Sveriges ledande media inom miljö, klimat och hållbarhet.

September 2019 – Val av inhalator påverkar klimatet – Allergia
En artikel publicerad i patientorganisationen Astma- och allergiförbundets patienttidning.

April 2019 – Stort klimatavtryck av astmasprejer – Dagens medicin
I april 2019 publicerades en artikel i Dagens Medicin i samband med samband med Svenska Lungkongressen i Stockholm 3-5 april.