Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Frågor och svar

Gå till Stäng Överst

Om man av misstag trycker fram två eller flera doser före man inhalerar, får man då i sig mer än en dos?

Nej, om man av misstag trycker fram två eller flera doser före man inhalerar, får man ändå bara i sig en dos. 1-4

Hur försäkrar man sig om god hygien i samband med att man kontrollerar patientens inhalationsteknik? 1-4

Läkare som föreskriver Ellipta bör försäkra sig om att patienten kan använda inhalatorn korrekt. För att säkerställa god hygien kan man använda följande tillvägagångssätt:

Idealiskt frågar man patienten om denne kan visa inhalationsteknik på sin egen Ellipta.

Om läkaren eller sjuksköterskan ska demonstrera teknik, bör denne ha sitt eget personliga demonstrationsexemplar av Ellipta och visa patienten korrekt teknik på detta exemplar. GSK kan förse mottagningen med demonstrationsexemplar av Ellipta. Här kan du beställa demonstrationsexemplar.

Hur vet man hur många doser som finns kvar i Ellipta? 1-4

Ellipta har en dosräknare och patienten kan tydligt se antalet kvarvarande doser i ett fönster på inhalatorn. När det är färre än tio doser kvar blir halva räkneverket rött för att påminna patienten om att hämta ut ett nytt paket Ellipta. Efter att patienten förbrukat den sista dosen visas siffran 0 på dosräknaren.

Får patienter med låg lungfunktion tillräcklig deponering av verksam substans vid användning av Ellipta?

Ja. GSK har studerat olika inhalationsprofiler hos olika patienter och testat dessa profiler in vitro med användande av elektronisk lunga. De sämsta KOL-patienterna hade en peak inspiratory flow rate (PIFR) på 43 l/min 10 och denna inhalatonsprofil fick en motsvarande lungdeponering som de med högre PIFR-värden. 7Det innebär att även patienter med mycket dålig lungfunktion får en adekvat dos läkemedel till lungorna. De kliniska studierna vid KOL, både på Relvar och Anoro, visar god klinisk effekt av båda läkemedlen, och studierna inkluderar även patienter med allvarlig KOL. 56 Detta gör sannolikt att läkemedlen fungerar som de ska.

 

 

Finns det jämförande studier mellan Ellipta och andra inhalatorer?

Ja. Patientpreferenser och felanvändande har utvärderats i flera studier där olika inhalatorer jämförts, både friska frivilliga och patienter har varit inkluderade i dessa studier. I dessa studier visade det sig att Ellipta föredras framför och felanvändandet är lågt jämfört med Turbuhaler, 1113Breezhaler, 913Handihaler, 1213spray, 1213och Diskus 8111213

Hur är Ellipta konstuerad?

Ellipta innehåller två separata remsor med aluminiumfolie som gör möjliggör kombination av olika substanser med olika kemiska egenskaper i en och samma inhalator. Ellipta har utvecklats för att kunna leverera 30 förberedda doser från två blisterremsor samtidigt. Vid aktivering frigörs dosen lika under munstycket så att patienten enkelt ska kunna inhalera sin dos.

Referenser:

 1. Anoro Produktresumé, fass.se
 2. Incruse Produktresumé, fass.se
 3. Relvar Produktresumé, fass.se
 4. Trelegy Produktresumé, fass.se
 5. Donohue JF Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med. 2013;107(10):1538-46.[Pubmed]
 6. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2013;1(3):210-23. [Pubmed]
 7. Hamilton M et al. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLungTM). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015;28(6):498-506 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372465/
 8. Kirby S, Zhu C, Kerwin E et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Two Dry Powder Inhalers: More Patients With COPD Prefer Ellipta Compared To Diskus Based On Device-Specific Attributes Am J Respir Crit Care Med 2014:189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A3037
 9. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA® dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:1365-75. [Pubmed]
 10. Prime D et al. Effect of Disease Severity in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Inhaler-Specific Inhalation Profiles Through the ELLIPTA Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015;28:486–497. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372467/
 11. Sharma R, Komase Y, Akimoto A et al. Operability of the ELLIPTA™ Dry Powder Inhaler: A Comparative Evaluation of Handling Technique in Inhalation Therapy-Naïve Subjects Am J Respir Crit Care Med 2014; 189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5693
 12. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72 [Pubmed]
 13. van der Palen J, et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26:16079 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27883002/

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol/) Rx, F, ATC-kod: R03AL09
Indikation: Trelegy Ellipta är avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer, se avsnitt 5.1 i godkänd SPC). Dosering: En inhalation (92 mikrogarm flutikasonfuroat/55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Kontraindikationer och interaktioner: Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Trelegy Ellipta ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer vid KOL. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA/LAMA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer. Trelegy Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Trelegy Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 15/07/2022. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

För printmaterial lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

För digitalt material lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03AK10

Indikationer
Astma:
Relvar Ellipta är indicerad för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande beta2-agonist och inhalationssteroid) är lämpligt:

 • patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och ”vid behovs” medicinering med inhalerade kortverkande beta2-agonister.
 • patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Relvar Ellipta är indicerad för symtomatisk behandling av vuxna med KOL med ett FEV1<70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien trots regelbunden behandling med bronkdilaterande läkemedel. Relvar Ellipta är inte rekommenderat till barn och ungdomar, oavsett ålder, för behandling av KOL.
Dosering: En inhalation (92 mikrogram flutikasonfuroat + 22 mikrogram vilanterol) en gång dagligen. Vid Astma: Om patienten inte uppnår tillräcklig kontroll med Relvar Ellipta 92/22 mikrogram kan dosen ökas till 184/22 mikrogram, vilket kan ge förbättrad astmakontroll. Den högre dosen 184/22 mikrogram är inte indicerad till patienter med KOL. 
Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Relvar Ellipta ska inte ges samtidigt med andra långverkande beta2-adrenerga agonister eller läkemedel som innehåller långverkande beta2-adrenerga agonister.
Varningar och försiktighet: Relvar Ellipta ska inte användas för att behandla akuta astmasymtom eller akuta exacerbationer vid KOL. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver biverkningar som hör till klassen ICS/LABA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 15/08/2022. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, www.se.gsk.com.

För printmaterial lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

För digitalt material lägg till nedanstående text om biverkningsrapportering
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

Anoro Ellipta (umeklidinium/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, (F), ATC kod: R03AL03
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Anoro Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium/22 mikrogram vilanterol) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Det finns ingen relevant användning av Anoro Ellipta för en pediatrisk population (under 18 år) för indikationen KOL. Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen. Samtidig användning av icke-selektiva eller selektiva beta-adrenerga blockerare ska undvikas om det inte finns mycket starka skäl till att använda dessa. Varningar och försiktighet: Anoro Ellipta bör inte användas till patienter med astma eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp. Liksom annan inhalationsterapi kan administrering av umeklidinium/vilanterol framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. Anoro Ellipta är inte indicerat som vid behovsbehandling vid akuta episoder av bronkospasm. Anoro Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Den mest frekvent rapporterade biverkningen av umeklidinium/vilanterol är nasofaryngit (9%). Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 18/11/2022. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)

Incruse Ellipta (umeklidinium), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03BB07
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: Incruse Ellipta är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: En inhalation (55 mikrogram umeklidinium) inhalationspulver vid samma tidpunkt en gång dagligen. Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år, för patienter med nedsatt njurfunktion eller för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Administrering av Incruse Ellipta kan framkalla paradoxal bronkospasm som kan vara livshotande. 
Behandlingen ska avbrytas omedelbart om paradoxal bronkospasm uppträder och alternativ behandling ska sättas in vid behov. Incruse Ellipta ska inte användas för lindring av akuta symtom, dvs. inte som symtomatisk behandling vid akuta episoder av bronkospasm. Incruse Ellipta ska användas med försiktighet till patienter med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar, i synnerhet hjärtarytmier. På grund av sin antimuskarina effekt ska Incruse Ellipta användas med försiktighet till patienter med urinretention eller trångvinkelglaukom. De vanligaste biverkningarna som rapporterats med Incruse Ellipta är nasofaryngit, övre luftvägsinfektion och förstoppning. 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/09/2022. GSK, tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt:
Rapportera en biverkning via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).